TEXTY PRO MODLITBU Z 1. PROSINCE 2022

Chanuka a neuhasitelná naděje lidských dějin

Jonathan Sacks, bývalý vrchní rabín Anglie

Na Chanuce – židovském svátku světel, který v tomto ročním období slavíme – mě fascinuje, jak se jeho příběh měnil s časem.

Zpočátku je to prostý příběh vojenského vítězství, úspěchu Makabejců v jejich boji za náboženskou svobodu proti represivní moci syrsko-řeckého císaře.

Poté už to ale nešlo hladce. […] Po katastrofální vzpouře proti Římu (66-73 n. l.) je Izrael poražen a chrám zničen. Dílo Makabejců bylo nyní v troskách. Někteří tehdejší rabíni si mysleli, že svátek Chanuka by měl být zrušen. Proč oslavovat svobodu, která byla ztracena? Jiní nesouhlasili a jejich názory převážily. Možná byla ztracena svoboda, ale ne naděje.

Tehdy se objevil další příběh, příběh o Makabejských, kteří při čištění chrámu našli jedinou lahvičku s olejem, jejíž pečeť byla stále neporušená, s níž znovu zapálili Menoru, velký chrámový svícen. Jako zázrakem světlo vydrželo osm dní a stalo se ústředním příběhem Chanuky. Stala se oslavou světla v židovském domě, symbolizujícím víru, kterou nelze uhasit. Jeho poselství bylo zachyceno ve větě proroka Zachariáše: „Ne mocí ani silou, ale mým duchem, praví všemohoucí Hospodin.“

Něco v lidském duchu přežije i ty nejhorší tragédie a umožňuje nám znovu vybudovat zničené životy, zničené instituce a zraněné národy. Pro mě je to židovská historie. Židé přežili všechny porážky, vyhnání, perzekuce a pogromy, dokonce i samotný holocaust, protože se nikdy nevzdali víry, že jednoho dne budou svobodní žít jako Židé beze strachu. Je to neustále se obnovující síla víry, jejímž symbolem je Chanuka a její neuhasitelné světlo naděje.


Přímluvy 1.12. 2022

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha)
Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše
a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.
V Duchu svatém voláme s celou Církví:
„Maranatha, přijď, Pane!“