Příběh Komunity a stopy Ducha svatého

1972

Duchovní syn Ignáce z Loyoly se setkává s charizmatickou obnovou

V době, kdy charismatická obnova přichází ze Spojených států do Francie, prožije jezuitský seminarista Laurent Fabre v Lyonu silnou zkušenost s Duchem svatým, kterou mu zprostředkoval spolubratr z amerického Seattle. Laurent se rozhodne, že spolu s tímto americkým jezuitou a s dalším spolubratrem, Bertrandem Lepesantem, odjedou na chatu do hor a uspořádají si modlitební víkend o Duchu svatém. Jejich americký spolubratr pozve ještě dva mladé Američany z Episkopální církve, kteří cestují stopem Evropou a které poslala snad sama Prozřetelnost: Lewise Beavera alias Bratra Eliáše a Marka Hoffmana alias Bratra Mojžíše, původem mesiánské Židy. Ti navrhnou, aby se spolu modlili za Laurenta a Bertranda, aby přijali křest v Duchu svatém. Tato duchovní zkušenost promění jejich životy. Po návratu se Laurent zapojuje do modlitební skupiny, první katolické charizmatické skupiny v Lyonu.
Později na cestě po Spojených Státech poznává, jak moc je život v Duchu důležitý pro všechny a pro celou Církev: že je to normální křesťanský život.
Tyto zkušenosti tříbí Laurentovo povolání a jsou živnou půdou pro nový plán.

„Pouze Duch svatý se dokáže chopit výzev, které přináší dnešní doba.“

1973

První skupinka

V červnu, během formačního víkendu v Neuville-sur-Saône, osloví Laurenta Fabra text ze Skutků apoštolů (Sk 2, 42). Navrhne proto všem, kteří se cítí oslovení komunitním životem, aby se setkali. Zareaguje asi desítka bratrů a sester, mezi nimi Jacqueline Coutellier.
Během duchovních cvičení před kněžským svěcením předloží Laurent svým představeným plán života ve smíšené komunitě.
V říjnu začíná sedm mladých lidí, mužů a žen, společný život v komunitě, na adrese Montée du Chemin Neuf č. 49. Postupně v naslouchání Duchu svatému objevují povolání ke sdílení a bratrské podřízenosti, v životě uspořádaném modlitbou, otevřeností a svědectvím.

Je třeba důvěřovat skromným začátkům.“

1975

Rok založení a přijetí kříže

1. února umírá Brigitte, nejmladší ze skupiny prvních sedmi, po boji s rakovinou ledvin. Pro Komunitu zůstává „zrnem, které padlo do země“.
V den Letnic cestuje celá komunita so Říma a slyší papeže Pavla VI, jak říká, že „Charizmatická obnova je šancí pro Církev.“ To je pro rodící se komunitu krásné ujištění!
V srpnu začíná nové dobrodružství: malá komunita, složená z celibátníků, organizuje v Aix-en-Provence první setkání pro rodiny.
Na podzim startují první nabídky formace, která je příležitostí pro manželské páry i svobodné připravovat se na hlásání Evangelia. Ovocem tohoto programu je, že do Komunity vstupuje první pár, Pierre a Vivette Briaudet.

„Celibátníci a páry jsou dvě strany téže zlaté mince.“

1976

Dobrodružství formace začíná

Dům na Montée du Chemin Neuf v Lyonu přijímá stále víc a víc lidí… Je třeba „rozšířit zdi“!
P. Laurent Fabre brázdí lyonský region a hledá vhodný dům. Zastaví ho prázdná nádrž auta (je stávka pumpařů), kterou způsobila opět snad sama Prozřetelnost, a díky tomu se setkává s neznámým člověkem, který ho pozve k sobě domů a mluví o domě ve vlastnictví jeho rodiny nedaleko od Lyonu. Je přesně takový, jaký Komunita hledá. Prozřetelnost znovu zapůsobí a umožní koupi domu díky finančnímu daru od jedné ženy.
Několik členů komunity se tedy přestěhuje do domu v Les Pothières, aby zde připravovali biblickou, teologickou a duchovní formaci s ekumenickým zaměřením. Od těch dnů jí prošlo už mnoho mladých lidí, manželských párů a rodin, aby se stali Kristovými učedníky, ve službě Církvi a světu.

„Očekávám neočekáváné od Boha.“

1980

Bláznovství evangelizace

V červenci vítají Les Pothières první setkání „Kána“ pro manžely a rodiny: je to radostný začátek misie, která se rychle rozšíří po celé Francii a do mnoha dalších zemí. Milost, přijímaná v Káně, být „jako chudák tváří v tvář druhému chudému“ je stejná ve všech kulturách.
V tomto roce také Sestry Ustavičného Klanění zvou komunitu, aby se usídlila s nimi v jejich domě na ulici Jindřicha IV v Lyonu, aby pomáhala s vedením domu pro studenty. Opět je to moment, připravený Prozřetelností, protože původní dům č.p. 49 už nestačí pro přibližně padesát mladých studentů, kteří se účastní modlitebních setkání. Díky tomu se rodí misie pro mladé lidi!

„Být k dispozici pro misii.“

1982

S rozhodností se angažovat pro jednotu křesťanů

Od svých počátků v USA je Charizmatická obnova ekumenická. Tento proud milosti, daný Církvi, je základem ekumenického povolání Komunity, rovněž už od jejího vzniku. Toto povolání k jednotě se stále zesiluje a rozvíjí.
Během shromáždění Stanu jednoty a Letnic pro Evropu v roce 1982 ve Štrasburku jsou navázána pevná pouta mezi Komunitou a církvemi reformovanými, evangelikálními i letničními. Výzva pastora Thomase Robertse „dát náš život za jednotu křesťanů“ je pro nás zakládajícím momentem, stejně jako kázání P. Laurenta Fabra: „Evropo, Evropo, jestli se nebudeš sdílet, zahyneš!“
V roce 2014 zve Justin Welby, primas Anglikánského společenství, Komunitu, aby sdílela toto charizma pro jednotu. Jedna fraternita Chemin Neuf teď sídlí v Lambeth Palace v Londýně, aby zde vedla komunitní život, modlila se a pomáhala formovat mladé lidi, které zde shromáždila Anglikánská církev.

„Rozdělení křesťanů je největší překážka evangelizace.“

1984

Povolání bez hranic

V 80. letech se v srdcích rodí touha po misii bez hranic.
Monsignore E. Kombo, nově jmenovaný biskup v Nkayï v Kongu, se snaží z Říma dovolat P. Laurentovi Fabrovi, aby mu nabídl možnost pastorace. Laurent, přesně ve stejném okamžiku, také telefonuje svému bývalému kolegovi ze studií, se kterým nebyl už deset let v kontaktu. Neuvěřitelná přesnost Ducha svatého!
O několik měsíců později posílá Rada Komunity první bratry a sestry na misii do Konga, do služby ve zdravotním středisku v Bouenze a při budování Formačního centra v Kimbaouce.
Jsou to první kroky na nové cestě směrem do mnoha dalších míst.

„Naše společenství nás vede do misie“

1992

Zakořenění misie

A opět nečekaným způsobem klepe na dveře Prozřetelnost. Otec opat kláštera v Hautecombe prosí Komunitu, a to dokonce dvakrát bez úspěchu, aby převzala štafetu modlitby a příjmu lidí v jejich klášteře. Otec opat, Dom Michel, to zkouší potřetí po telefonu: „Jsem v kanceláři arcibiskupa z Chambéry, který je zde a slyší nás. Dřív, než odmítnete potřetí, přijeďte se na klášter podívat!“ Když je konečně P. Laurent spolu s hospodářem Komunity na místě, je okouzlen krásou kláštera. Spolu s Radou Komunity je přesvědčen, že by opatství mohlo sloužit formaci mladých lidí a ekumenismu. Tato intuice se brzy naplní: od příchodu Komunity je opatství stále plné mladých…
O Letnicích prosí lidé, blízcí Komunitě, aby mohli sdílet milost bratrství a služby. Vznikne tak nová apoštolská skupina: Komunio Chemin Neuf.
Už řadu let přijímají bratři z Komunity, pocházející z různých zemí, povolání ke kněžství. Díky pravidelným setkáváním Rady Komunity s lyonským arcibiskupem vytvoří Monsignore Decourtray Institut Chemin Neuf pro kněze a řeholníky.

Mají naše větve dobré kořeny?“

1995

První mezinárodní kapitula

Přítomnost Komunity v různých zemích ji vede k tomu, aby zaslechla znovu hlas Ducha svatého. Aby mohl být slyšen každý, ať pochází ze kterékoliv země, Komunita organizuje první Kapitulu, na níž se sejde 72 zástupců. Potvrzují platnost pravidla společné pokladny a finanční solidarity mezi všemi domy Komunity, a také důležitá ekumenická rozhodnutí. Konstituce komunity jsou jednohlasně schváleny.
Protože už od počátku je Komunita ve službě Církve, přijímá prosbu pařížské diecéze, aby se ujala animace farnosti St Denys la Chapelle. Je to první etapa krásného dobrodružství, které bude časem růst: sdílet milost bratrství a misii spolu s farníky.

„Sdílení rozhojňuje.“

2000

Síť modlitby a formace

Rok 2000… Komunitu to táhne směrem k „ještě více“.
Přechod do nového tisíciletí, poznamenaného rozvojem internetu, otevírá nové pole evangelizace. Rezonuje v nás vize „neviditelného kláštera“ otce Paula Couturiera: „Čím dál větší množství křesťanů všech vyznání, tvořících jakousi obrovskou síť, zahalující svět… zahrnutých do Kristovy modlitby za jednotu.“ Vzniká Net For God, nabízející skrze filmy a setkání účast v síti modliteb, formace a evangelizace.
Ve stejné době vzniká Institut teologie v Dombes ve spolupráci s Teologickou fakultou v Lyonu a Studium filosofie v Chartres ve spolupráci s pařížským Centrem Sèvres. Spolupráce mezi různými centry studia posiluje povolání k formaci skrze Komunitu.

„Ve správný čas budu jednat rychle.“

2016

Jít v zakládání až do důsledků

Po čase zakládání přichází čas předávání. Otec Laurent Fabre, který byl pastýřem Komunity 43 let, předává štafetu. Delegáti kapituly zvolí hned v prvním kole nového odpovědného. Stává se jím P. François Michon, který se právě nedávno vrátil z desetileté misie v Kongu.
Ve stejném roce je několik bratrů a sester posláno do kláštera Notre Dame de l’Atlas v alžírském Tibhirine, aby zde zajišťovali přítomnost, příjem, modlitbu a bratrství.

„Co se týká Otce Ignáce, šel po cestě, kterou neznal, ale nepředbíhal Ducha svatého, nýbrž se jím nechal vést suaviter et fortiter.“

2017

Nové Letnice

Katolická charizmatická obnova slaví v Římě 50 let své existence. Papež František dává události ekumenický rozměr, když na ni zve osobnosti z různých církví. Tato vize „smířené různosti“ plně odpovídá tomu, co Komunita vyznává od svého počátku.
O tři roky později se papež František v Římě setkává s P. Françoisem Michonem a P. Laurentem Fabrem a nabádá Komunitu Chemin Neuf, aby zůstala věrná svému povolání:
„Být na cestě znamená jít vpřed, nechodit pořád dokola. Je to riskantní, vždycky je zde riziko, ale život bez rizika by nebyl křesťanský život. Povzbuzuji vás, abyste se vydali na cestu v Pánově rozlišování a v poslušnosti Církvi, velké Církvi, v níž jsme všichni bratry.“

„Dovolte Duchu svatému, aby vám prošlapával cestu!“ Papež František

2020

BE THE CHURCH !

Misie ve farnostech trvá již 25 let a sále se rozšiřuje. Komunita, které je svěřena přibližně třicítka farností v několika zemích, touží žít spolu s farníky dynamiku bratrského, duchovního a misionářského života. Mezinárodní festival ‚BE THE CHURCH‘ shromažďuje každé léto farnosti, vedené Komunitou, aby spolu naslouchaly Duchu svatému a Církvi.
Zdravotní krize, vyvolaná nemocí Covid19, zasahuje celý svět a ovlivňuje naše vztahy a náš způsob života. Ani Komunita nezůstala ušetřena a musí vynalézat nové způsoby, jak pokračovat v evangelizaci a sdílení milosti bratrství, s blízkými i s těmi vzdálenými. Online přenosy bohoslužeb, modliteb, přednášek, svědectví, duchovní cvičení online atd. umožnují rozšířit misii jako nikdy předtím.

POKRAČUJ V CESTĚ!