Zasvěcení bratři & sestry

« Je to Duch svatý, kdo vyvolává touhu po radikální odpovědi; to on doprovází růst této touhy, vede až do konce kladnou odpověď a podporuje její věrné naplňování; to on formuje a utváří ducha těch, kdo jsou povoláni, k obrazu Krista čistého, chudého a poslušného, a vede je k tomu, aby jeho poslání přijali za své. »

Jan Pavel II, Vita Consecrata, n°19


Angažovaní pro Boží Království

V srdci Komunity Chemin Neuf ukazují bratři a sestry, zavázaní do celibátu pro Boží Království, skrze své zasvěcení zvláštní povolání od Pána. Jsou „znamením světla“ v Církvi, předzvěstí Království, které přichází. V současné době povolání těchto 400 osob (180 mužů a 220 žen) odhaluje a reprezentuje uprostřed Komunity nejvnitřnější podstatu křesťanského povolání a touhu celé Církve: následovat Ježíše a být s ním sjednoceni.

Bratři a sestry zavázaní do celibátu žijí ve středu Komunity a sdílejí apoštolský a misionářský život ve spojení s manželskými páry a rodinami. Žijí podle Konstitucí řeholního Institut Chemin Neuf, založeného roku 1992 kardinálem Decourtray, a v roce 2009 uznaném podle pontifikálního práva. „My, řeholníci, se veřejně zavazujeme skrze sliby čistoty, chudoby a poslušnosti žít ve společenství s Kristem v apoštolské komunitě ve službě Jednotě Církve a lidí, zvláště těch nejchudších.“  


Zasvěcení Bohu

Řeholní bratři a sestry, zasvěcení Bohu v celibátu, chtějí být muži a ženami pro druhé, svobodnými ve vztazích a disponibilními ve společenství se všemi. Nemají nic, o vše se sdílejí, žijí podobenství o sdílení ve svých konkrétních životech, a svoje zajištění svěřují Prozřetelnosti. Jsou svobodní skrze slib poslušnosti, disponibilní pro jakoukoliv misii, společně ve službě Evangeliu.

Zvláštní péče je věnována jejich počáteční a trvalé formaci. Noviciát Institutu se nyní nachází v opatství Melleray (v diecézi Nantes). V prvních letech svého zasvěcení do celibátu absolvují všichni, muži i ženy, prohloubené studium filozofie a teologie, které probíhá ve spolupráci s různými teologickými fakultami (Paříž, Lyon, Řím, Kinshasa, Fribourg atd.). Po celý jejich život jim budou časy formace a duchovních cvičení pomáhat prohlubovat jejich lásku k Pánovi a jejich apoštolské nadšení. Při závazcích na život (po několika letech dočasných závazků) říká ten, kdo skládá sliby: „Toužím dát svůj život za jednotu Církve.“ Věříme, že toto darování se vyjadřuje srdce našeho společného povolání a jeden ze specifických aspektů našeho řeholního života.


Zakořeněni a zbudováni v Něm

Pravidelné duchovní doprovázení umožnuje každému růst ve svobodě a rozlišování duchů. Podobně i bratrský život a každotýdenní sdílení ve fraternitě jsou místem naslouchání, pokory a učení se společnému rozlišování.

Modlitební život zahrnuje každodenní eucharistii, liturgii hodin (ranní chvály a nešpory, které spolu zpíváme v našich domech), osobní modlitbu (modlitbu s Písmem ráno a adoraci večer) a komunitní charismatickou modlitbu (modlitební setkání v úterý večer). 

Tvá cesta je svatá.“ Ž 77,14


Zasvěceni službě Evangeliu

Co se týká bratrů, ti, kdo jsou povoláni stát se kněžími, jsou začleněni do Institutu Chemin Neuf. V roce 2021 to bylo 120 kněží a 50 bratrů na formaci. Kněží vykonávají své povolání v různých službách, podle toho, kam je volá Církev a kde je potřebují komunitní misie: ve farnostech (Komunita má ve správě 30 farností), formačních centrech, domech pro studenty, exercičních domech a v různých misiích pro mladé lidi, pro manželské páry, ve školách a u nejchudších lidí…

My, bratři a sestry, zasvěcení do celibátu pro Království, jsme ve službě Evangeliu. „Nikdy nesmíš zapomenout, že Ježíš je základem našeho Institutu. Jeho jsi potkal, než jsi vstoupil do Institutu. On nás shromažďuje a tvoří z nás společenství Církve, aby z nás učinil své opravdové učedníky.“

« V něm zapusťte kořeny, na něm postavte základy, znovu a znovu vzdávejte díky. » Kol 2,6-7 (Konstituce, n°2).

Nikdo nemá větší lásku než ten, kdo položí život za své přátele.“

Jan 15

Institut Chemin Neuf

24. června 1992 kardinál Albert Decourtray, arcibiskup z Lyonu, založil Institut Chemin Neuf pro kněze a řeholníky, jakožto řeholní institut diecézního práva.

14. září 2009 kardinál Franc Rodé, prefekt Kongregace pro společnosti zasvěceného života a společnosti apoštolského života, uznal Institut Chemin Neuf jakožto řeholní institut papežského práva.

Noviciát v opatství Melleraye

Objevte noviciát Komunity Chemin Neuf díky tomuto krátkému videu

Mše se závazky na život