NAŠE VIZE

Toužíme udělat z našich farností opravdová bratrská společenství, do hloubky proměněné Boží láskou, a chceme, aby byly misionářské, aby se každý mohl osobně setkat s Pánem a vydal se na cestu duchovního růstu, připravený sdílet se o své radosti a naději se světem.

Chceme všichni společně, my členové Komunity Chemin Neuf a farníci, přispívat k obnově Církve tím, že budeme z těchto farností živá místa, zářící světlem a vřelým přijetím.

Nabízíme vizi a duchovní proces růstu, s cílem formovat farníky, aby se stali misionářskými učedníky.

Komunita se snaží přinášet svoji spiritualitu (skrze liturgii, chválu, sdílecí skupinky, vyučování a ignaciánská duchovní cvičení) s touhou, aby pro všechny skupiny podle věku a životní situace byla co nejbohatší nabídka programů.

Spolu s bratry a sestrami z Komunity chceme skrze farní misionářské fraternity budovat sbor služebníků, jdoucích po cestě duchovní dospělosti, formovaných ke společné odpovědnosti a k vytváření společné vize, aby tak umožnili druhým prožít zkušenost nekonečné Boží lásky.

Pokud každý z nás pozná své dary a talenty, nechá se vést Duchem svatým a bude svědčit o bezpodmínečné Boží lásce, naše farnosti budou moci růst a doufat, že každou neděli budou přicházet nově obrácení lidé s touhou dát svůj život Ježíši.

NAŠE PILÍŘE

ŽÍT MODLITBOU & CHVÁLOU
Prohubovat náš osobní vztah ke Kristu
FORMOVAT SE
Dát se na cestu formace
SPOLEČNĚ SLAVIT
s pomocí nádherné liturgie a adorace Nejsvětější Svátosti
ŽÍT OPRAVDOVÉ BRATRSTVÍ
Pravidelně se v pravdě sdílet ve fraternitě
SETKÁVAT SE
Prohlubovat naše bratrské, manželské a rodinné vztahy
STÁT SE MISIONÁŘI
opravdovými Kristovými učedníky-misionáři
SDÍLET
Komunitní život, malí i velcí všichni společně
A SLAVIT
Dobrou Zprávu, kterou chceme předávat

Mezinárodní festival farností

BE THE CHURCH

JEDINEČNÝ TÝDEN
pro společné přijímání novosti Ducha svatého
v každé naší farnosti
a pro vytváření rodiny učedníků – misionářů.

Mezi farnostmi. Setkání farníků z různých farností svěřených Komunitě, farností rozdílných ve velikosti a dalších charakteristikách, nacházejících se ve všech možných prostředích… od center měst až po venkov.

Rodinný. Vítáni jsou lidé všech životních stavů, rodiny stejně jako svobodní! Děti mají program přizpůsobený jejich věku. Ty nejmenší – do 7 let – zůstávají s rodiči na místě. Ty větší jsou ve skupinách podle věku jinde.

Mezinárodní. Zástupci z více než 25 farností z Evropy: z Německa, Británie, Polska, Česka… Tato mezinárodní dimenze je pro každého zdrojem bohatství.

Teologický. Tento týden je příležitostí formovat se v jednom z 10 témat, dlouhodobě vybraných pro tuto teologickou formaci. Je to důležitý bod Misionářských fraternit.

Ekumenický. Ekumenický rozměr je a zůstává podstatný v srdci všech formacích vedených Komunitou.

Ignaciánský. Skutečná škola modlitby a rozlišování, která nám pomůže ohlížet se a rozumět, jak nás Bůh vede.

Charismatický. V centru našeho programu je zkušenost charismatického života, je to základní kámen celého Festivalu… Zkušenost života v Duchu svatém a přijetí jeho darů a charismat!

Misionářský. Tato Farní fraternita je misonářská v samé své podstatě!
Chceme být víc a víc svědky a víc v srdci našich farností hlásat Dobrou Zprávu.

V duchu II. vatikánského koncilu. Tento koncil je opravdový poklad. Chceme z něj i nadále čerpat, stejně jako si ho Církev dodnes osvojuje a uvádí jej do praxe.