TEXTY PRO MODLITBU Z 1. ÚNORA 2024

Na konci ledna Židé slaví Tu Bishvat

Tu Bishvat je víc než jen obyčejný svátek; je symbolem obnovy a spojení s přírodou. Tento svátek, zmíněný v Mišně, představuje jeden ze čtyř Nových roků v židovském kalendáři, nazývaný „Nový rok stromů“.

Tato slavnost se postupem času vyvíjela a kromě zemědělského významu získala i duchovní a ekologický rozměr.

Jedna z modliteb je modlitba za stromy (úryvek ze Siduru):

„Buď požehnán, věčný Bože, králi světa, který světu nic neodpíráš; ty jsi stvořil úžasné tvory a plodící stromy, aby z nich synové Adamovi měli užitek. Kéž se ti zalíbí, věčný Bože náš a Bože našich otců, rozveselit nás v naší zemi, v zemi oplývající mlékem a medem, v zemi vodních toků, pramenů a studen, které vyvěrají v údolích a na horách, v zemi pšenice a ječmene, vinné révy, fíků a granátových jablek, v zemi oliv a medu.“


Přímluvy 1.2. 2024

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
za všechny národy, které žijí v zemi, kterou sis zvolil pro svůj příchod mezi nás.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha na znamení pokání)
Prosíme tě, Otče, aby rostlo bratrství mezi židovským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Ty jsi dal svého milovaného Syna, aby všichni byli jedno,
shromáždi v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
židovskému národu jsi slíbil příchod Mesiáše
a Církvi jsi slíbil návrat svého Syna.
Chválíme tě a v Duchu svatém voláme:
„Maranatha, přijď, Pane!“