TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 12. KVĚTNA

Patřit k Duchu Církve

Eberhard Arnold

Jaký je skutečný život, který bychom měli vést? Co je to žít? Tělo je živé, když jeho orgány a funkce existují s vědomím jejich jednoty: jeden pro druhého, ve službách celého těla. Život existuje, když tato jednota vyjadřuje svou soudržnost a dynamiku. Život pochází pouze z toho, co je živé. Nový život se objeví pouze tam, kde život již existuje. Ale život je neoddělitelný od jednoty: jednota v pohybu, jednota v rozmanitosti, jednota vědomí, jednota vůle, cítění, myšlení. Život je organická jednota, jednota vědomí, tělesná jednota. A člověk může žít pouze ve sjednoceném lidstvu. Lidstvo je sjednoceno do té míry, do jaké je vedeno a řízeno jedinou kolektivní duší, stejným duchem společenství, díky kterému je každý oddán službě všem, každý pracuje pro všechny.

Chcete-li chtít společenství, musíte chtít ducha společenství. […] Věřím pouze ve společenství, které věří v Ducha: společenství, jehož kolektivní duší je Duch svatý. V Duchu nachází církev jednomyslnost a jednotu. V něm je Církev bohatá, velmi bohatá na dary, na sílu, na mnohé úspěchy.

[…] Musíme mít své ruce k dispozici, otevřené, volné, abychom se mohli věnovat práci v Církvi. Jen za této podmínky můžeme vytvořit společenství a patřit k Duchu Církve.

Když vstoupíme do tohoto tajemství, pochopíme, jak moc toto poselství říká „ano“ životu. Nejde o to zemřít sobě, abyste zemřeli sami sobě. Je to odříkání s ohledem na nové zrození. Jde o opuštění iluzí, abychom dosáhli reality, odvrátili se od toho, na čem nezáleží, abychom dosáhli toho, co je podstatné.

Je to oheň, který přijde na tento svět; síť svatých světel, živých organických buněk.

Sůl a světlo, Eberhard Arnold (1883-1935, německý protestantský teolog), 2017, Plough Publishing House, str. 108-110


Přímluvy 12.5. 2022

Připravili bratři a sestry z Německa

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z Německa a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1/ Válka na Ukrajině odhaluje rozdělení Tvého těla, skrze rozdělení mezi patriarcháty pravoslavné církve, zejména mezi ekumenickým patriarchátem Konstantinopole a patriarchátem moskevským. Křesťané na Ukrajině a v Rusku touto situací trpí.

Pane, v tomto velikonočním období, kdy nám liturgie pomáhá rozjímat o síle tvého Ducha svatého působícího ve tvé církvi, tě prosíme o odpuštění za naši spoluvinu se silami rozdělení a nenávisti a prosíme tě, abys nám vnuknul gesta a slova, která urychlují smíření a pokoj mezi křesťany.

2/ Od 31. srpna do 8. září 2022 se v německém Karlsruhe koná 11. sněm Ekumenické rady církví. Téma zvolené pro tuto událost zní: „Láska Kristova vede svět ke smíření a jednotě“. Je to největší a nejrozmanitější shromáždění církví na světě.

Pane, kéž toto shromáždění představuje významný a prorocký krok na naší cestě k viditelné jednotě tvého těla díky příspěvkům různých církví a osobním zkušenostem, které při této příležitosti získají účastníci z celého světa.

3/ Po zveřejnění „zprávy o sexuálním zneužívání nezletilých ze strany kněží, jáhnů a řeholníků“ zahájila biskupská konference Německa v březnu 2019 se Shromážděním katolíků v Německu (Zentralkomittee der deutschen Katholiken) „synodální cestu“ s cílem vypracovat reakce na krizovou situaci, kterou církev prochází, a posilovat křesťanské svědectví. Při této příležitosti se v církvi objevila velmi silná polarizace. Někteří mluví o situaci neformálního schizmatu s Římem.

Pane, modlíme se za katolickou církev v Německu ve všech jejích složkách. Chraň ji před pokušením pýchy a rozdělení. Kéž vedená jednání slouží jednotě a ne rozdělení, živí naději a ne frustraci. Daruj svého Ducha umírněnosti, jednoty a smíření.