TEXTY PRO MODLITBU Z 13. DUBNA

Pedagogika Ducha

Od 13. dubna do 25. května čteme úryvky z knihy Pierra Ganna, jezuitského kněze (1904 – 1979), Dar Ducha: lekce o Duchu svatém (vyd. Le Centurion).

Čas Ducha je čas stvoření nebo duchovní čas, který dává tomuto slovu jeho plný a bezprostřední význam, tedy význam podle Ducha.

Musíme se jej naučit žít. Existuje pedagogika Ducha, která nám umožňuje poznávat Krista podle Ducha a ne, jak říká svatý Pavel, „podle těla“.

Tajemstvím, které pro nás znamená tuto pedagogiku, je tajemství Nanebevstoupení: je klíčem k Letnicím, přesněji řečeno k pedagogice Ducha.

Tato pedagogika Ducha je pedagogikou svobody, svobody, kterou nám dává Duch.

[…]

Jakákoli přítomnost, ať už Boha, otce nebo vychovatele, je v pedagogice svobody zároveň nepřítomností. Velmi se bojíme této nepřítomnosti Boha, protože ji prožíváme abstraktním způsobem. Když člověk žije, když zevnitř chápe pedagogiku Boha, která se projevuje již ve Starém Zákoně, a když se odvolává na veškerou lidskou pedagogiku, uvědomuje si, že neexistuje pedagogika svobody bez této přítomnosti, která je nepřítomností. Kdybychom tyto dvě fáze přítomnosti oddělili, měli bychom buď dusivou, infantilizující přítomnost, nebo abstraktní nepřítomnost, která by byla samotou nebo zoufalstvím, a tudíž by byla tragická. Je-li výchova výchovou ke svobodě, nelze toho dosáhnout bez toho, že rodičovská autorita ustoupí, stáhne se a ponechá dítěti možnost uvědomit si svou vlastní svobodu.

Pierre Ganne, Le Don de l’Esprit : leçons sur l’Esprit Saint, (Le Centurion), 1984, str. 82-83


Přímluvy 13.4. 2023

Připravili bratři a sestry z Brazílie

1. Pane, v tomto velikonočním období tě prosíme za všechny, kteří o Velikonocích přijali křest, za všechny mladé studenty a mladé pracující, kteří prožili velikonoční setkání pro mladé, a za každého z nás: dej, ať přijmeme radost ze Vzkříšení a milost z něj naplno žít!

2. Pane, prosíme tě za brazilské rodiny: aby poznaly, jak se celým svým srdcem obrátit k Tobě. Kéž si otcové pamatují, že rodina je jejich první misie, ať žehnají svým dětem a ať jsou děti pod tvojí ochranou.

3. Pane, prosíme tě za lidi, kteří dnes v Brazílii trpí hladem a chudobou: dej jim milost a důstojnost, aby si vydělali na živobytí; ať na své cestě najdou naslouchání, sdílení a slova útěchy!

4. Pane, prosíme tě za guvernéry a politiky: ať tvůj Duch osvěcuje jejich činnost, aby měli odvahu a sílu být nositeli projektů spravedlnosti a pokoje pro všechen brazilský lid, zvláště pro ty nejpotřebnější.