TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKU 13. ŘÍJNA

Opravdové smíření

Homilie papeže Františka na závěrečných nešporách Týdne modliteb za jednotu 21. ledna 2019.

Pro Apoštola Národů je smíření člověka s Bohem, jehož se stal vyslancem (srov. 2 Kor 5,20), darem, který přichází od Krista. (…). Víc než o lidské úsilí věřících, kteří se snaží překonat svá rozdělení, jde o nezištný dar od Boha. Jak hlásat toto evangelium smíření po tolika staletích rozdělení? (…) Smíření v Kristu nelze dosáhnout bez oběti. (…) Je to revoluce, kterou Pavel zažil, ale je to křesťanská revoluce odjakživa. (…)

      Pro církev, pro každé křesťanské vyznání, je to pozvání hledat život neustálým pohledem na kříž Páně: to je náš program života. Autentického smíření mezi křesťany lze dosáhnout, když víme, jak vzájemně rozpoznat své dary, a když se dokážeme s pokorou a poslušností jeden od druhého učit (…).

      Prožijeme-li tuto smrt sobě pro Ježíše, náš starý životní styl je odsunut do minulosti (…), vstupujeme do nové formy existence a společenství. (…) Pohled zpět pomáhá a je o to potřebnější k pročištění paměti; ale být připoután k minulosti, setrvávat ve vzpomínce na utrpěné a spáchané křivdy a posuzovat pouze podle lidských parametrů, může paralyzovat a znemožnit žít přítomnost. Boží slovo nás povzbuzuje a také nás žádá, abychom opustili minulost, abychom dnes následovali Ježíše a žili v něm nový život.


Přímluvy 13.10. 2022

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z Komunity na Martiniku a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1. V tomto roce, který je pro Komunitu Chemin Neuf kapitulním, se bratři a sestry z Komunity zapojení do úvah o otázce ekumenismu na Martiniku mohli setkat s bratry a sestrami jiných křesťanských vyznání: s evangelikály, adventisty… navzdory obtížnosti řešení otázky jednoty křesťanů v Církvi na Martiniku.

Pane, děkujeme ti za všechny tyto iniciativy. Kéž nás Duch svatý učiní tvořivými a dá nám odvahu setkat se navzdory obtížím.

2. „Vy všichni jste přece skrze víru syny Božími v Kristu Ježíši (…) již není Žid ani Řek, není již otrok ani svobodný muž, již není muž a žena, neboť vy všichni jste jedno v Kristu Ježíši (Gal 3,26-29).

Pane, prosíme tě za jednotu v rámci katolické církve na Martiniku mezi různými složkami populace: veď zejména členy skupiny „Paměť, identita a míšení“, která byla nedávno ustavena, ke stále větší jednotě člověka, k jednotě národů, které prožily zkušenost kreolizace.

 3. V roce 2014 povolal Justin Welby, arcibiskup z Canterbury, komunitu Chemin Neuf, aby žila a modlila se v paláci Lambeth. Nedávno, 8. září 2022, byla komunita přivítána v episkopální katedrále St John the Divine v New Yorku (v USA).

Pane, děkujeme ti za všechny tyto kroky ke křesťanské jednotě a prosíme tě za naše anglikánské a episkopální bratry a sestry. „Otče, spoj nás všechny“ (srov. Jan 17,21).