TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 16. ČERVNA

Ve službách jednoty, která je nám darovaná, ale musí se budovat

Úryvek z dokumentu Společenství a konverze církví Skupiny z Dombes

Nový Zákon dosvědčuje, že jednota křesťanů po Ježíšově smrti je zakořeněna v jednotě Ježíše s Bohem: „Ať jsou všichni jedno, jako ty, Otče, ve mně a já v tobě“ (J 17,21), a že Církev jako tělo Kristovo je jedna: „Jsme jedno tělo v Kristu“ (Řím 12,5), protože Kristus není rozdělen, stejně jako je jeden jediný Duch. Jednota Církve je tedy darována, ještě dříve, než přichází lidské úsilí o zhojení stávajících zlomenin a prosazování plného společenství mezi církvemi.

Jak napsal svatý Cyprián z Kartága ve třetím století: „Tuto svátost jednoty, toto pouto nerozlučně soudržné shody, nám v evangeliu představuje tato jedinečná tunika našeho Pána Ježíše Krista, která není ani rozdělena, ani roztrhána, ale o kterou losují, aby se dověděli, kdo bude nosit Krista; a tak dorazí neporušená k vítězi, který se stane jejím majitelem, aniž by byla poškozena nebo rozřezána. »

Diskurs o jednotě tak nabývá dialektického charakteru. Jakmile potvrdíme její přítomnost, musíme dodat, že zde ještě není, a jakmile ji očekáváme, musíme upřesnit, že její přítomnost je základem veškerého očekávání.

V této perspektivě spočívá obrácení k širšímu výkladu jednoty Církve v naslouchání a osvojování si jiných hlasů z univerzální Církve, které svědčí o nevyčerpatelném bohatství evangelia. Protože jednota Církve odkazuje na jednotu díla Ježíše Krista, který zemřel a vstal z mrtvých, zůstává zaslíbená a skrytá zároveň: skrytá, protože je zakryta stínem kříže, zaslíbená, protože se plně neprojeví, dokud velikonoční světlo definitivně nerozptýlí temnotu hříchu lidstva. Stejně jako na začátku bude i tehdy darována jednota křesťanů. Mezi těmito dvěma časy je úkolem církví činit ji a žít ji jako znamení očekávání příchodu Království, jinak by popírala své privilegované povolání ke službě světu a lidstvu.

Groupe des Dombes, Communion et conversion des Églises, Bayard, 2014, str. 679a


Přímluvy 16.6. 2022

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z Komunity v Angers a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1/ Shromáždění Ukrajinské pravoslavné církve v pátek 27. května vyhlásilo po staletích společné historie „úplnou nezávislost“ na moskevském patriarchátu kvůli hluboké neshodě s patriarchou Kirilem ohledně války na Ukrajině.

Modleme se za všechny oběti této bratrovražedné války mezi ruskými a ukrajinskými pravoslavnými křesťany a modleme se za představitele každé z těchto církví. Kéž mezi nimi povstanou muži míru, dialogu a jednoty.

2/ Podle kardinálů Kocha (předseda Papežské rady pro jednotu křesťanů) a Grecha (generálního sekretáře Biskupské synody) je „jedním z darů, které mohou katolíci získat od jiných křesťanů, právě jejich zkušenost a chápání synodality. “.

Modleme se, aby synodální přístup katolické církve byl příležitostí konkrétněji naslouchat ostatním církvím na úrovni každé diecéze, a tak společně naslouchat tomu, „co Duch říká církvím. »

3/ Ve Francii, v Pays de Loire, pracuje sdružení „Amen-toi“ pro evangelizaci venkova prostřednictvím mezigeneračního festivalu ve službách Jednoty křesťanů. Festival se bude konat od 1. do 3. července.

Modleme se, aby tato setkání byla příležitostí pro mocnou obnovu regionálního ekumenického života v síle a poslušnosti Duchu svatému.