TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKU 17. LISTOPADU

Nový ráj

Gottschalk von Limburg*

Chvála Tobě, Kriste, snoubenci Nevěsty,
v Tobě chvála Svaté Trojici,
neboť Ty jsi stvořitel světa,
Ty jsi jeho spása, obnovitel.
Dáváš všem věcem odlesk svého obrazu.

Silou Ducha
označuješ pečetí
srdce anděla i člověka.
Ty, jediný Syn, zrozený ze srdce Otcova
jsi nás přijal za bratry.
A lidské srdce, které má účast na božském světle
už není zraněné temnotami.

Co Otec chtěl, skrze Tebe v Duchu učinil.
Jako umělec pečoval o své dílo,
tvořil různé formy,
maloval jedinečnými tahy.

Jako jsou větve připojeny k révě
jako jsou údy připojeny k tělu,
tak k sobě připoj tělo Církve.
Co je opovrženíhodné, co je oslabené,
oživuješ Duchem, očišťuješ vírou.

Květe z výhonku Jesseova, tak jako Ty jsi byl pomazán,
nyní Ty sám pomazáváš tuto Církev.
Sedmerým pomazáním, které přinesla holubice Noemovi od Jordánu.

Ó Kriste, pokoji srdce světa,
naše milosrdenství, Ty, který jsi nuzný,
soužený, pokorný, chudý,
odpusť nám naše hříchy, […]
Ty, Chlebe náš, dej nám Otcovo království.


*Gottschalk z Limburgu, mnich a básník 11. století, je známý bohatstvím svých liturgických hymnů, které kombinují biblické obrazy a dogmatický obsah. Těchto několik veršů nás vede k přemýšlení o tom, jak Kristus působí ve své církvi, stejně jako působil při stvoření světa. Církev, která na sebe nechá působit Krista, je tedy povolána, aby se stala novým rájem. Překlad: Copyright CCN.


Přímluvy 17.11. 2022

Připravili bratři a sestry z Říma

1) Ve dnech 25. až 29. září 2022 se v Římě sešla mezinárodní přípravná skupina Týdne modliteb za jednotu křesťanů, ve spolupráci se Světovou radou církví a Dikasteriem na podporu jednoty křesťanů.

Pane, prosíme Tě, aby naše církve při přípravě podkladů Týdne modliteb za jednotu křesťanů, (který je každý rok 18.–25. ledna), dokázaly nadále pracovat ekumenickým způsobem podle Kristovy vůle, „aby všichni byli jedno“.

 2) 27. října se na několik hodin sešla skupina „John 17“ evangelikálních, pravoslavných a katolických pastorů a kněží spolu s papežem Františkem, aby společně diskutovali, sdíleli se a modlili.

Pane, děkujeme ti za všechna tato místa sdílení, která můžeme zažívat mezi křesťany; ať jsou to autentická místa bratrského společenství. Pomoz také vytvořit taková místa tam, kde chybějí.

3) V tomto školním roce vznikl na Papežské Gregoriánské univerzitě nový studijní program teologie s ekumenickým zaměřením. Studenti a učitelé, kteří se ho účastní, jsou různého vyznání.

Pane, prosíme Tě, aby tato iniciativa byla pro ně a pro naše církve zdrojem požehnání.

4) Pane, v těchto časech, kdy vidíme oživení nenávisti a naši židovští bratři a sestry jsou oběťmi stále častějších a násilnějších antisemitských činů nebo opatření, prosíme Tě o ducha míru, ale také pravdy a odvahy bránit se těmto postojům.

Prosíme Tě za všechny aktéry dialogu mezi židy a křesťany, zejména za profesory a studenty Centra kardinála Bei na Gregoriánské univerzitě v Římě, jejichž posláním je vyučovat znalosti judaismu a dialog mezi židy a křesťany.