TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 17. ÚNORA

Milovat Církev

Podle katolického teologa a spisovatele Henri Nouwena

Často se zdá, že milovat Církev není možné. Ale měli bychom si neustále opakovat, že všichni křesťané, tak různí, dohromady tvoří Církev: ať mají vliv nebo ne, ať jsou konzervativní nebo progresivní, tolerantní nebo fanatičtí.  Jsou součástí dlouhé linie svědků, kteří kráčejí světem, zpívají chvály, naslouchají Pánovu hlasu, a společně jedí tento chléb, který se rozmnožuje skrze sdílení. S touto myšlenkou v hlavně je snad už možné říct: „Miluji Církev a jsem rád, že do ní patřím.“

Milovat Církev je naše svatá povinnost. Bez upřímné lásky k Církvi není možné žít v pokoji a radosti. A bez upřímné lásky k Církvi nemůžeme zvát druhé, aby se k ní připojili.

Abychom milovali Církev, k tomu nepotřebujeme romantické pocity. Vyžaduje to pevnou vůli objevovat živého Krista v osobách, kterými se obklopil, a milovat je tak, jako je miloval on. To platí nejen pro běžné osoby – chudé, utlačované, opomíjené – ale také pro vážené, kteří v Církvi vykonávají autoritu.

Milovat Církev znamená mít pevnou vůli setkat se s Ježíšem ve všech osobách, které ji dohromady tvoří. K tomu není třeba souhlasit s názory nebo chováním druhých. Naopak, někdy je třeba postavit se lidem, abychom odstranili překážky, které brání vidět Krista. Souhlas nebo nesouhlas, kritika nebo pochvala neponesou ovoce, pokud nebudou neseny láskou k Církvi.

Úryvek z „Een jaar met Henri Nouwen – Wijsheid en gelof voor elke dag,“ Lannoo, 2010


Přímluvy 17.2. 2022

Připravili bratři a sestry z opatství Hautecombe, Francie

Při příležitosti 6. výročí setkání papeže Františka a patriarchy Kirilla se v Paříži minulou sobotu konal kulatý stůl s tématem „Role svatyní a poutí v katolicko-pravoslavném dialogu.“

Pane, děkujeme ti za toto setkání, díky němuž jsme mohli přemýšlet a vést dialog mezi pravoslavnými metropolity a katolickými biskupy.

Anglikánská farnost Trinity Church a Sjednocená protestantská církev Francie se v Lyonu rozhodly prožít spolu důležitý, silný krok: ustanovit společného misionářského pastora, který bude pracovat s oběma Církvemi. Tuto událost oslaví 13. března ve Velkém Chrámu v Lyonu, za účasti obou společenství, frankofonního a anglofonního.

Pane, vzdáváme ti díky za toto nové místo pastora, které ukazuje opravdovou touhu po jednotě a po obnově v těchto dvou lyonských církvích, aby mohly neustále širším a kreativnějším způsobem hlásat světu Dobrou Zprávu Evangelia.

O víkendu 26.-27. března se v Hautecombe poprvé uskuteční ekumenické setkání mladých, nazvané „Get together“. Cílem je jednoduše shromáždit mladé lidi různých národností a křesťanských vyznání, které zajímá otázka jednoty křesťanů, a kteří chtějí společně strávit čas modlitbou, přemýšlením a sdílením o tomto tématu.

Pane, vzdáváme ti díky za tento nápad, a svěřujeme ti tento víkend, aby byl opravdu vedený Duchem svatým a nesl ovoce.