TEXTY PRO MODLITBU Z 19. ŘÍJNA

Stvoření, zjevení Boží

Vznik křesťanské ekospirituality předpokládá osvobození mysli od určitého počtu obrazů Boha, velmi rozšířených v monoteistických tradicích. I když je Bůh Stvořitelem světa, není to autokrat, který vládne stvoření a drží vše absolutně ve svých rukou. I když je Bůh přítomen všude, není to invazivní a totalitní přítomnost. Jeho všemohoucnost není svévole, ale moudrost a soucit. Bůh, který se zjevil v Ježíši Kristu, nevládne nadřazeností, uplatňováním heteronomní moci, ale spoluprací. Ne jako despota, ale s citlivostí a silou umělce. Ne jako autoritářský otec, ale jako ptačí matka, která hloubí své hnízdo teplem Ducha svatého. Je to Bůh „kenosis“, který se „stahuje“, aby svým tvorům ponechal prostor svobody a autonomie. „Takto řídí celé své stvoření tak, že nechává tvory samy vykonávat a řídit své vlastní pohyby. Protože bez něj nejsou nic, ale také nejsou tím, čím je On. »Bůh dovoluje tvorům, aby patřili sami sobě, aby dali volný průchod své hnací a tvůrčí energii. S rizikem, že se stane zlo, samozřejmě, ale ještě více s nezměrnou důvěrou v to, co stvořil.            

Boží stvoření světa je v zásadě aktem lásky a víry. Tvořit znamená vytvářet něco jiného, ​​něco odlišného od sebe sama, něco nového. Mezi Stvořitelem a jeho stvořením tedy existuje nejen kontinuita […], ale také relativní diskontinuita […]. Je to ontologická mezera, toto primární rozlišení bez oddělení, tato relativní jinakost, která brání tomu, aby byl vesmír pohlcen a rozpuštěn v božském, a naopak.

Zdroj textu: La terre comme soi-même, repères pour une écospiritualité de Michel Maxime EGGER, éd. Labor et Fides, 2012, str.155-156


Přímluvy 19.10. 2023

Připravili bratři a sestry z opatství Dombes

1- Vypuknutí nových a přetrvávání stávajících ozbrojených konfliktů způsobuje nárůst počtu obětí po celém světě: na Ukrajině, v Arménii, Palestině a Izraeli. Tyto situace poukazují na křehkost naší společnosti, našich vztahů a našich priorit.

Pane, tváří v tvář těmto přetrvávajícím situacím nás nenech lhostejnými, ale dej nám sílu zapojit se do přímluv a zachovat si naději. Dovol nám, abychom byli mírotvorci tam, kde jsme, aby svět poznal tvůj mír.

2 – Každý rok stráví desítky mladých lidí z celého světa, ať už jsou to křesťané různého vyznání nebo ne, pobyt na 2 až 6 týdnů v opatství Notre Dame des Dombes. Tito mladí lidé, nazývaní workaways, sdílejí každodenní život modlitby a služby v rámci komunity Chemin Neuf.

Pane, obnov v nás touhu přivítat všechny, které nám posíláš. Rozšiř naše obzory a dej nám sílu vydávat svědectví o tvé přítomnosti těm, kteří tě neznají.

3. Práce s půdou nás někdy vystavuje nepředvídatelným situacím. Klimatické změny narušují rytmus přírody a způsobují extrémní výkyvy počasí, které některým farmářům brání v tom, aby se živili plody své práce.

Pane, inspiruj nás novými způsoby, jak vzít tyto změny v úvahu, abychom se angažovali k zachování našeho společného Domova a ctili ty, kteří obdělávají zemi.

4. Mnoho obyvatel trpí vměšováním svých politických vůdců do jejich životů a dalšími důsledky korupce a totalitních režimů.

Pane, tváří v tvář těmto situacím nespravedlnosti prosíme o tvého Ducha soucitu, rozlišování a moudrosti pro všechny lidi, kteří zaujímají zodpovědné pozice v politickém světě. Nechť jsou inspirováni tvým spravedlivým a laskavým způsobem vládnutí nad vším stvořením.