TEXTY PRO MODLITBU Z 2. BŘEZNA 2023

Z knihy „Vztahy mezi křesťany a Židy“ Protestantské federace Francie – Povoláni být strážci a posly, Editions Olivetan, 2022

Haïm Korsia – Velký rabín Francie

Texty, které tvoří naše společné dějiny, nejen Bible, která by sama stačila, jsou jako pouta, která nám umožnují, abychom se drželi ve správné vzdálenosti. Nenutit nás jít úplně stejným krokem, ale vždy nás nutí vědět, kde je ten druhý (…)

Jsme Židé a křesťané, kteří byli povoláni, aby byli strážci i poslové, jako jsou tito „strážci, kteří sledují noc“ v 21. kapitole Izaiáše. Naše citlivost, společná pro všechny menšiny, naše naslouchání biblickému volání k lásce k cizincům, „protože jste byli cizinci v Egyptské zemi“, naše role těch, kdo předávají příběhy a paměti, nás k tomu zavazuje. (…)

Tato blízkost, kterou prožíváme v našem každodenním životě, se již projevuje v našich příslušných přístupech k textům. Pokud pro jednu Tóru vedou její různá čtení k několika variantám judaismu, to samé platí pro protestantismus a jeho variace. (…) Je mnohem snazší hlásat pravdu, tedy bratrství, než jí dosáhnout. Jestliže jsou svoboda a rovnost relativně objektivními hodnotami, bratrství lze vždy zdokonalovat, protože to není nikdy stav věcí, ale povolání.


Přímluvy 2.3. 2023

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha)
Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše
a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.
V Duchu svatém voláme s celou Církví:
„Maranatha, přijď, Pane!“