TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 2. ČERVNA 2022

Původ svátku Šavuot

Abraham Heschel

Šavuot se slaví v letošním roce 2022 od soboty 4. června večer do 6. června. Ve většině komunit svátek začíná nocí studia: „číst, zkoumat, interpretovat biblické, talmudské nebo mystické texty, které jsou všechny Tórou nebo s ní mají vztah“. Tento svátek nesouvisí s Letnicemi křesťanů. „Třetího měsíce po odchodu synů Izraele z egyptské země, v ten samý den dorazili na poušť Sinaj“ (Exodus 19,1): trvalo sedm „týdnů“ (hebrejsky Šavuot), aby Hebrejci, právě zachránění z vod Rudého moře, byli uznáni za připravené setkat se s Nevýslovným. V této pouštní zemi nikoho, vyprahlém prostoru, který nikomu nepatří, k nim bude mluvit nekonečné Slovo jako k partnerům plánu pro lidstvo.

Svátek Šavuot tedy připomíná událost na Sinaji, předání Tóry. „Požehnaný jsi, Pane Bože náš, který dáváš Tóru“ (a nikoliv Bože náš, který Tóru dáváš „nám“).

Šavuot je jediný poutní svátek, který nemá v kalendáři konkrétní datum. V dobách chrámu byl konec těchto sedmi týdnů (50. den) ve znamení obětování prvních plodů sklizně z vděčnosti za úrodnost půdy. Obětování omeru, které již není možné od ztráty Chrámu, zůstává rituálním počítáním dnů od 2. dne Pesachu – jako liturgický most, který vede z „poroby“ Egypta k božské „službě“, která začíná na Sinaji.

Synagogy vyzdobené rostlinami a květinami připomínají zemědělskou náplň svátku. Bohoslužba se vyznačuje čtením 10 Slov, kterým nasloucháme ve stoje jako naši předkové na úpatí hory. A čtením knihy Rút, v úctě k její lásce k Bohu Izraele. Což ji – cizinku – přičlenilo k mesiášskému plánu pro celé lidstvo.


Přímluvy 2.6. 2022

Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,

Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,

V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,

Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.

(chvíle ticha)

Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,

Dej židovskému lidu svoji radost

a pomáhej mu být věrný tvojí smlouvě.

Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,

Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,

Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

Otče Ježíše Krista,

Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše

a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.

V Duchu svatém voláme s celou Církví:

„Maranatha, přijď, Pane!“