TEXTY PRO MODLITBU ZE 2. KVĚTNA 2024

Seder: duchovní cesta

Rebbetsen Heller

Seder je Boží „postup“, jak přejít od duchovního otroctví k duchovní svobodě. Seder je cesta z temnoty do světla. Slovo seder znamená „pořádek“. Seder definuje, co děláme první noc Pesachu, (židovských Velikonoc). Řídíme se Božím příkazem, jak přejít z duchovního otroctví k vysvobození.

KADESH
První stupeň sederu se nazývá Kadesh. Zahrnuje recitaci kiduše, specifického požehnání, nad sklenicí vína. Existuje důležitý princip, že pokud jde o duchovní realitu, dostanete jen to, co hledáte. Prvním krokem v duchovním růstu je proto chtít žít život ve svatosti… Prvním krokem sederu je tedy kadesh, protože k tomu, abychom se mohli pohnout ke světlu, se musíme zavázat k životu ve svatosti. To vyžaduje oddělit se od negativního a přejít k vědomí Boha.

UR’HATZ
Další krok v sederu se nazývá Ur’hatz, což znamená „umýt se“. Spočívá v tom, že si dvakrát nalijete na ruce vodu z hrnečku. Mytí rukou v tomto okamžiku jídla se zdá jako zbytečný požadavek. Zdůrazňuje se tím, že ten, kdo chce dosáhnout svatosti, musí mít čisté ruce. Jak říká verš žalmu: „Zvedněte své ruce ve svatosti a dobrořečte Bohu.“ Co to znamená? Svatost ve vás může být zjevena pouze v souladu s tím, co konkrétně děláte.

YA’HATZ
Ya’hatz spočívá v tom, že ze sederového stolu vezmete matzah, nekvašený chléb, a rozlomíte ho na dva nestejné kusy. Ya‘hatz nám ukazuje, že abychom mohli skutečně pokročit směrem k vykoupení, musíme zlomit určité aspekty nás samých. Jak říká verš v Žalmech: „Bůh je blízko zlomeným.“


Přímluvy 2.5. 2024

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
za všechny národy, které žijí v zemi, kterou sis zvolil pro svůj příchod mezi nás.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha na znamení pokání)
Prosíme tě, Otče, aby rostlo bratrství mezi židovským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Ty jsi dal svého milovaného Syna, aby všichni byli jedno,
shromáždi v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
židovskému národu jsi slíbil příchod Mesiáše
a Církvi jsi slíbil návrat svého Syna.
Chválíme tě a v Duchu svatém voláme:
„Maranatha, přijď, Pane!“