TEXTY PRO MODLITBU Z 2. LISTOPADU 2023

„Pane, Bože pokoje, vyslyš naši prosbu!“

„Pane, Bože pokoje, vyslyš naši prosbu!

Tolikrát a tolik let jsme se snažili vyřešit naše konflikty našimi silami a také našimi zbraněmi; tolik okamžiků nepřátelství a temnoty; tolik prolité krve; tolik rozbitých životů, tolik pohřbených nadějí… Ale naše úsilí bylo marné.

Nyní nám, Pane, pomoz! Dej nám pokoj, nauč nás míru, veď nás k míru.

Otevři naše oči a naše srdce a dej nám odvahu říci: „nikdy více“; „Válkou je všechno zničeno!“

Vlej do nás odvahu podniknout konkrétní kroky k budování míru.

Pane, Bože Abrahamův a Bože Proroků, Bože Lásky, který jsi nás stvořil a povolal nás, abychom žili jako bratři, dej nám sílu, abychom byli každý den tvůrci pokoje; dej nám schopnost hledět s laskavostí na všechny bratry, které potkáme na naší cestě.

Umožni nám naslouchat křiku našich spoluobčanů, kteří nás žádají, abychom proměnili naše zbraně v nástroje míru, naše obavy v důvěru a naše napětí v odpuštění.

Udržuj v nás plamen naděje, abychom s trpělivou vytrvalostí volili dialog a usmíření, aby nakonec zvítězil mír.

A nechť jsou vyhnána ze srdce každého člověka tato slova: rozdělení, nenávist, válka!

Pane, odzbroj jazyk a ruce, obnov srdce a mysl, aby slovo, které nás spojuje, bylo vždy „bratře“ a aby se stylem našeho života stal: šalom, mír, salam! Amen.“

Modlitba za mír na Blízkém východě „Pane, Bože pokoje, vyslyš naši prosbu!“ papeže Františka během setkání v červnu 2014 ve Vatikánu mezi prezidentem Státu Izrael Šimonem Peresem a předsedou palestinské samosprávy Mahmúdem Abbásem.


Přímluvy 2.11. 2023

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
za všechny národy, které žijí v zemi, kterou sis zvolil pro svůj příchod mezi nás.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha na znamení pokání)
Prosíme tě, Otče, aby rostlo bratrství mezi židovským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Ty jsi dal svého milovaného Syna, aby všichni byli jedno,
shromáždi v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
židovskému národu jsi slíbil příchod Mesiáše
a Církvi jsi slíbil návrat svého Syna.
Chválíme tě a v Duchu svatém voláme:
„Maranatha, přijď, Pane!“