TEXTY PRO MODLITBU Z 2. ÚNORA 2023

Židovské kořeny křesťanství (pokračování)

Frédéric Manns

Po druhém vatikánském koncilu si církev, aniž by ztratila cokoli ze své originality, postupně uvědomovala, že je tím zelenější, čím víc žije ze svých židovských kořenů. Přítomnost židovského národa znamená pro církev nejen otázku vnějších vztahů, které je třeba zlepšit, ale také vnitřní problém, který ovlivňuje její vlastní definici. Není tento vztah, který lze prožívat pouze jako klidné napětí, jedním z prvků dynamiky dějin spásy? Stejně jako podobenství nám připomíná, že ani jeden z obou synů se nemůže zmocnit celého dědictví: každý je pro toho druhého, bez žárlivosti, svědkem nezištnosti Otcova milosrdenství… Ale ti, kdo obhajují dialog mezi syny Abrahamovými, nemají o nic menší pravdu. Zde navržená úvaha o židovských kořenech křesťanství má připomenout vyvolení izraelského lidu a blahosklonnost Boha. Neinovuje, ale je součástí dlouhé tradice, protože Origenes již ve 3. století znal židovský výklad Písně písní a Jeroným v následujícím století vedl dialog s rabínem Bar Haninou z Betléma. Jestliže ignorovat Písmo znamená ignorovat Krista, ignorovat židovské kořeny křesťanství znamená vystavit se pokušení Marciona, který dával do protikladu Boha Starého Zákona proti Bohu Nového Zákona. Církev žije ze svých kořenů.


Přímluvy 2.2. 2023

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha)
Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše
a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.
V Duchu svatém voláme s celou Církví:
„Maranatha, přijď, Pane!“