TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKU 20. ŘÍJNA

„Láska Kristova nás má ve své moci“ (2 Kor 5,14)

Od svého příchodu na zemi až dodnes Ježíš stále tato slova adresuje každé lidské bytosti. Ježíšův život, slova a činy jsou neustálou výzvou k pohybu – z jednoho fyzického místa na druhé, z jedné skupiny lidí do druhé, z jednoho stavu mysli do druhého. Ježíš nás především uprostřed problémů světa vyzývá, abychom k němu přišli a zůstali v jeho lásce, lásce nabízené celému světu (srov. Mt 11,28).

„Kristova láska vede svět ke smíření a jednotě.“ Tato láska, která je ozvěnou nářků trpících, nás vybízí, abychom k němu přišli solidárně, abychom odpověděli a jednali ve prospěch spravedlnosti. Jsme povoláni, abychom byli smířeni v lásce Boží a vydávali svědectví o této lásce zjevené v Kristu (srov. 1 Jan 4,9-11).

Smíření je pohyb k Bohu a k druhým. Předpokládá vůli naslouchat Bohu a naslouchat jeden druhému. Je to obrácení srdce, přechod ze sobectví a apatie do začlenění a služby, uznání naší vzájemné závislosti se stvořením. Vyznáváme, že i když z celého srdce toužíme sloužit Bohu a bližnímu, selhali jsme, nesouhlasili jsme a někdy jsme se vydali opačným směrem. Vyznáváme, že potřebujeme proměňující sílu Kristovy lásky, abychom se dostali ke skutečně smířenému a sjednocenému světu…

Sníme o širším hnutí, o smíření a jednotě pro celé lidstvo a vlastně i pro celý vesmír. V této jednotě by Bůh nastolil spravedlnost, všem lidským bytostem by přidělil rovné místo a stvoření by se mohlo obnovit a posílit. Spoléháme na Kristovu lásku ve svém jednání a prosazování klimatické spravedlnosti.

„Výzva ke společnému jednání“, úryvek ze závěrečného poselství 11. shromáždění ERC v Karlsruhe, Německo


Přímluvy 20.10. 2022

Připravili bratři a sestry z Berlína

 1. Na 11. valném shromáždění Ekumenické rady církví, které se konalo ve dnech 31. srpna až 8. září 2022 v německém Karlsruhe, byl zvolen nový předseda, biskup Heinrich Bedford-Strohm (Evangelická luteránská církev v Bavorsku), a nový výkonný výbor.

Pane, prosíme tě, aby tento nový tým byl veden tvým Duchem moudrosti a aby to, co bylo zaseto během tohoto setkání, přineslo ovoce jednoty a smíření ve všech Církvích, které jsou v organizaci zastoupeny.

 2. V reakci na skandály zneužívání všeho druhu, které otřásly katolickou církví v Německu, je tato již 2 roky zapojena do procesu zvaného Synodální cesta. Usnesení přijatá v této souvislosti vyvolávají v katolické církvi velké napětí.

Pane, prosíme tě, aby všichni aktéři synodální cesty byli oživeni tvým Duchem lásky a pravdy při hledání budoucí cesty pro tvoji církev v Německu.

 3. Historické protestantské církve slaví každý rok Den reformace 31. října, tedy v den, kdy Martin Luther vyvěsil svých 99 tezí na dveře katolického kostela ve Wittenbergu. Tato připomínka je nyní příležitostí pro mnoho ekumenických iniciativ v celém Německu.

Pane, prosíme tě, aby tato společná modlitba prohloubila pouta mezi katolickou církví a církvemi reformace a znamenala etapu na cestě k jednotě.

 4. Válka na Ukrajině způsobila hluboké rozdělení mezi patriarcháty pravoslavné církve.

Pane, prosíme tě, abys povolal v různých patriarchátech muže a ženy dialogu, tvůrce pokoje a jednoty.