TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 22. ZÁŘÍ

Dar poznání

Dnes bych rád zdůraznil další dar Ducha svatého, dar poznání. Když mluvíme o poznání, myšlenka se okamžitě obrací ke schopnosti člověka stále lépe poznávat realitu, která ho obklopuje, a objevovat zákony, které řídí přírodu a vesmír. Vědění, které pochází od Ducha svatého, se však neomezuje pouze na lidské poznání: je to zvláštní dar, který nás vede k tomu, abychom skrze stvoření pochopili velikost a lásku Boha a jeho hluboký vztah ke každému stvoření.

Když jsou naše oči osvětleny Duchem, otevírají se kontemplaci Boha v kráse přírody a ve vznešenosti vesmíru, a vedou nás k objevu, že vše k nám mluví o Něm a o Jeho lásce. To vše v nás vzbuzuje velmi velký úžas a hluboký pocit vděčnosti! Tento pocit také zažíváme, když obdivujeme umělecké dílo nebo jakýkoli jiný zázrak, který je plodem lidského génia a kreativity: tváří v tvář tomu všemu nás Duch vede k tomu, abychom z hloubi srdce chválili Pána a rozpoznali ve všem, co máme a čím jsme, neocenitelný dar od Boha a znamení jeho nekonečné lásky k nám.

[…]

Dar poznání nám pomáhá neupadnout do určitého nadměrného nebo chybného chování. Prvním je riziko, že se budeme považovat za vlastníky stvoření. Stvoření není vlastnictví, které můžeme ovládat, jak chceme, ani majetek několika, nebo hrstky lidí: stvoření je dar, je to úžasný dar, který nám Bůh dal, abychom se o něj starali a používali ho ve prospěch všech, vždy s velkou úctou a respektem a vděčností. Druhé chybné chování představuje pokušení zastavit se u tvorů, jako by tito mohli nabídnout odpověď na všechna naše očekávání. Skrze dar poznání nám Duch pomáhá neupadnout do tohoto omylu.

[…] Musíme chránit stvoření, protože je to dar, který nám dal Pán, je to dar, který nám Bůh nabízí; jsme strážci stvoření.

Papež František, Generální audience, 21. května 2014


Přímluvy 22.9. 2022

Připravili naši bratři a sestry z Chambéry (Francie)

1/ Již několik let se velké ortodoxní, katolické, protestantské a anglikánské organizace spojují, aby povzbudily křesťany na celém světě, aby se od 1. září do 4. října modlili za stvoření a aby se společně zapojili do konkrétních akcí pro životní prostředí. Letošní téma „Naslouchejte hlasu stvoření“ nás vede k tomu, abychom si uvědomili, že musíme naslouchat křiku země a křiku chudých.

Pane, spolu s papežem Františkem se k tobě modlíme: „Chudí a země prosí: Pane, zmocni se nás svou silou a svým světlem, abychom chránili veškerý život, abychom připravovali lepší budoucnost, aby mohlo přijít tvé království spravedlnosti, míru, lásky a krásy“.

2/ Pane, modlíme se k tobě za jednotu tvé církve v Savojsku, svěřujeme ti všechny iniciativy pro jednotu, které probíhají na začátku tohoto roku. Prosíme o tvé požehnání odpovědným každé z křesťanských denominací v tomto regionu; uděl jim milost být služebníky jednoty a vyslanci bratrských vztahů.

3 / Pane, v tomto kapitulním roce komunity Chemin Neuf ti svěřujeme bratry a sestry, kteří se tento týden sejdou, aby se věnoval modlitbě, přemýšlení a diskusi nad tématy, týkajícími se blížící se kapituly. Přijď a veď svým Duchem svatým každého člena Komunity, aby tento čas přinesl ovoce.