TEXTY PRO MODLITBU Z 23. BŘEZNA

Dovolit Kristovi, ať se v nás modlí ke svému Otci za jednotu

Paul Couturier

Nikdo nemůže vyslovit jméno „Ježíš“ jinak než v Duchu Božím, učí nás svatý Pavel. Vyslovit jméno „Ježíš“ znamená vyjádřit: modlitbu, impuls, povznesení duše k Otci, protože skutečné vyslovení tohoto jména je čin, lidské a ubohé „ano“, ubohé „ano“ naší lidské bídy – jsme hříšníci! – a hlasité „ano“ naší lidské velikosti – jsme svobodní – synové jeho Lásky, jsme jeho živými obrazy. Toto „ano“ může zajít daleko, aby zaznělo v neprobádaných oblastech našeho duchovního bytí. Může být částečné nebo se více či méně blížit úplnému, aniž by se jím kdy mohlo zcela stát.

Čím více prosíme Boha, aby nás zbavil nás samotných, tím více vstupujeme do božského odříkání – „kdo ztratí svou duši, zachrání ji“ – tím více také máme možnost slyšet Krista, jak se v nás svým Duchem modlí k svému Otci. Od naší modlitby k jeho modlitbě dochází k nevýslovné proměně. V pozorném tichu naší naslouchající duše se stvrzuje naše přilnutí k němu celou vůlí, a nejen slovy, pocity nebo touhami. Čím více v něm „objevujeme“, kde skutečně jsme, nebo kde skutečně je on v nás, tím více se naše modlitba také stává účinnou; od té chvíle je to on, kdo se v nás modlí bez tíhy nás samých.

L’Abbé Paul Couturier par M. Villain, éditions Casterman, 1957, str. 354-355


Přímluvy 23.3. 2023

Připravili bratři a sestry z Kartouzy Aula Dei (Zaragoza, Španělsko)

1) „Katolická církev 60 let po Druhém vatikánském koncilu“ byl název programu konference pro biskupské delegáty a ředitele sekretariátů pro mezináboženské vztahy, která se konala v Madridu od 27. února do 1. března. Španělsko, kdysi považované za katolickou baštu, je dnes mnohem smíšenější zemí, poznamenanou jak mocnými katolickými hnutími, tak rozvojem náboženské lhostejnosti a ateismu v mladších vrstvách.

Pane, prosíme tě za tuto velkou zemi Španělsko, aby tvé jméno bylo i nadále hlásáno v celé své plnosti všem, a zvláště těm nejmladším.

2) Během letošního formačního cyklu Aula Dei Experiment (ADEx; dříve cyklus A a C) je mezi účastníky formace zastoupeno několik křesťanských denominací. Luteráni, reformovaní, spolu s katolíky hledáme Boží vůli pro naše životy.

Pane, ukaž nám cestu společenství, kterou pro nás chceš, a dej nám milost jednoty.

3) Asociace pro dialog mezi náboženstvími a vírami (ADIA) z Aragonie (region, kde leží Zaragoza) pořádá během měsíce března sérii konferencí s názvem: „Prázdno: prostor pro setkávání. »

Pane, prosíme tě za úspěch této iniciativy a za růst ekumenické cesty ve Španělsku. Kéž tvůj Duch Svatý najde srdce otevřená svému působení. Kéž jednota mezi křesťanskými denominacemi roste a obnovuje velkou rodinu španělských křesťanů.

4) Komunita Chemin Neuf se aktivně účastní ekumenické skupiny tvořené zástupci různých církví přítomných v Zaragoze, jako je Reformovaná církev, Anglikánská církev, Rumunská pravoslavná církev, Katolická církev atd. Věříme, že milost jednoty přichází také prostřednictvím osobnějších bratrských vztahů. Také udržujeme krásné vztahy přátelství a vzájemné pomoci s církví sousedící s naším klášterem, evangelikální, což, jak doufáme, bude také plodné pro rozšíření tohoto okruhu práce pro jednotu v tomto městě.

Pane, ty, který jsi Cesta, Pravda a Život, ukaž nám a otevři nové cesty v této zemi, aby „všichni byli jedno… aby svět uvěřil“.