TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 25. LISTOPADU

Křesťanský ekumenismus je aktivním přijímáním druhých

Kardinál Francois Marty

Jednota je Boží dar; jejím zdrojem je Bůh, protože Bůh je jeden: jediný Bůh a Otec všech, který všem neúnavně předkládá Dobou Zprávu; jediný Kristus, který nás zachraňuje navzdory všem; jediný Duch, který působí v našem rozumu a srdci, aby nás naučil jazyk naší odpovědi.

Tímto jazykem, jak nám říká Pavel, je láska: „Služte v lásce jedni druhým. Vždyť celý Zákon je shrnut v jednom slově: Milovat budeš bližního svého jako sebe samého!“ Ekumenismus křesťanů je také aktivním přijímáním druhých.

Chceme tedy v univerzálním bratrském pohledu společně přijmout svět lidí a uvést ho do evangelijní lásky; ta je převratná; vyžaduje obrácení, překonání, zřeknutí se; je plně lidská, autenticky lidská.

V účasti na všech bojích ve službě člověku, ve všech akcích pro spravedlnost a činech ve prospěch pokoje budeme vědět, jak jít až do konce: být spolu a pokorně a konkrétně svědčit o lásce: tou je Slovo Boží, které jsme přijali a prožili.

Francois Marty, Dieu est tenace, Éditions du Cerf, 1973, str. 17-18).


Přímluvy 25.11. 2021

Připravili bratři a sestry z farnosti St. Denys de la Chapelle, Paříž

Pane Ježíši Kriste, svěřujeme ti všechny církve, které konají své bohoslužby v prostorách farnosti Saint Denys de la Chapelle v Paříži: Bulharskou pravoslavnou církev, Filipínskou episkopální církev a Metodistickou církev diaspory z Pobřeží Slonoviny. Děkujeme ti za jejich přítomnost a za naše soužití na jednom místě. Dej všem našim církvím svého Ducha svatého, aby posiloval naše společenství v tobě. Ať jsou naše shromáždění, prožívaná v modlitbě a víře ve tvé vzkříšení, pro nás i pro obyvatele čtvrti znamením tvé přítomnosti.

Pane Ježíši Kriste, svěřujeme ti migranty, naše bratry a sestry, kteří žijí ve veliké bídě v severní části Paříže. Buď jejich silou a pomoz jim v jejich utrpení. Svěřujeme ti naši skromnou službu pomoci ve formě solidární snídaně každou sobotu ráno ve farnosti Saint Denys de la Chapelle. Svěřujeme ti také partnerství se sdružením Utopia 56, ve spolupráci s nímž několik farníků a dalších občanů zajišťuje během noci příjem pro rodiny a osamocené ženy. Sešli nám svého Ducha svatého, aby tato spolupráce s občanskou společností přinášela ovoce pokoje a lásky.

Pane Ježíši Kriste, prosíme tě za všechny, kdo pracují v ekumenických institucích. Chceme tě prosit zejména za to, aby práce Skupiny z Dombes na dokumentu, nazvaném „Za všeobecnost Církví“, pokračovala ve světle tvého Ducha. Také ti svěřujeme přípravy Ekumenického shromáždění mladých (Ecumenical Youth Gathering), organizovaného Ekumenickou radou církví, které se uskuteční v srpnu 2022. Sešli svého Ducha na tyto instituce a na křesťany všech vyznání, kteří se budou těšit z výsledků jejich práce. Ať jsou obnoveni v naději a v hledání cest k jednotě Církví.