TEXTY PRO MODLITBU Z 26. ŘÍJNA

Kristus se na nás dívá s láskou

Meditace bratra Aloise z Taizé

Během ekumenické modlitební vigilie Světového dne mládeže v kostele São Domingos v Lisabonu 3. srpna 2023 jsme slyšeli příběh převzatý z evangelia podle svatého Lukáše, který Ježíš dává jako odpověď na otázku položenou znalcem Písma: „Kdo je můj bližní?“  […]

Tento příběh nám pomáhá poznat, že Kristus se na nás dívá s láskou. Bůh se v něm přibližuje zraněnému lidstvu. Nepřichází odsuzovat, ale pečovat a léčit. A zve nás, abychom dělali totéž.

Ano, můžeme v sobě přijmout Kristovo milosrdenství a nechat se poslat k těm, kdo jsou zraněni. Stejně jako Samaritán se nebojme přiblížit k těm, kteří jsou opuštěni na okraji našich cest. Mám na mysli zejména migranty, kterých po celém světě přibývá.

[…]

Na konci příběhu dojde k obratu, protože Ježíš se znalce Písma ptá: „Který z těchto tří podle tebe byl bližním toho napadeného?“ Bližní už není jen ten, koho jsem povolán milovat, pomáhat mu nebo zachraňovat ho, ale ten, kdo je tu, aby miloval, pomáhal a zachraňoval.

[…]

Z tohoto textu můžeme také čerpat krásné povolání ve vztahu k jednotě křesťanů. Jsme-li bratři a sestry v Kristu, jak bychom mohli nevidět naléhavou výzvu ke smíření, k uzdravení ran z našich rozdělení, abychom společně šli na pomoc trpícím?


Přímluvy 26.10. 2023

Připravili bratři a sestry z Berlína

1. Více než 60 církví a křesťanských sdružení z německy mluvících zemí se ve středu 18. října 2023 sešlo online kolem iniciativy „Deutschland betet“ (Německo se modlí) k ekumenické modlitbě za mír ve Svaté zemi.

Pane, v této zdánlivě beznadějné konfliktní situaci dvou národů tvé zaslíbené země se k tobě modlíme za ducha rozlišování a moudrosti mezi politickými vůdci a za ducha útěchy, naděje a odpuštění mezi těmi, kdo se stali oběťmi násilí na obou stranách.

2. V souvislosti se současnou situací na Blízkém východě přibývá antisemitských projevů a činů i v Německu. Tento týden byla napadena berlínská synagoga a židovská komunita je nadále ohrožována.

Pane, prosíme tě za pokojné a chápavé soužití mezi různými ideologickými a náboženskými skupinami v Německu. Dej nám všem ducha tolerance a vzájemného respektu, abychom zabránili šíření nenávisti.

3. V Německu slavíme 31. října Den reformace. Nosíme v srdci zejména myšlenku na naše luteránské bratry a sestry. Děkujeme také za našeho bratra Olivera Matriho, který od září 2023 působí v Berlíně jako první protestantský vikář Komunity Chemin Neuf v Německu.

Pane, prosíme tě za ekumenismus v Německu. Požehnej všem iniciativám mezi různými protestantskými církvemi a katolickou církví. Dej nám svého ducha jednoty a pohled lásky jeden k druhému. Nechť je Oliver také znamením a nástrojem tvojí jednoty, kamkoli ho povoláš.