TEXTY PRO MODLITBU Z 29. ÚNORA

Během postní doby čteme texty Catherine a Williama Boothových (zakladatelů Armády spásy).

Víra bez kompromisů

Co to znamená „následovat Krista“? To není těžké pochopit. Jednoduše to znamená: dodržujte jeho přikázání a napodobujte jeho příklad.

[…]

Bůh dal svého Syna, svého jediného Syna, aby žil, pracoval a zemřel, aby zachránil ztracený svět. Co jste dali vy? Co dáváte dnes? Možná si vnitřně odpovídáte: „Mám jen nepatrné nadání, velmi málo cenných věcí a ještě méně finančních prostředků. Co můžu dělat?“ Pokud co nejlépe využijete to, co máte, to je vše, co Bůh žádá. Neboť tomu, kdo má – to znamená, kdo dobře využívá to, co má – bude dáno více. Bůh s potěšením nevidí a neschvaluje bídu, ale spíše využití toho mála, co máme my. Takže do toho! Začněme znovu v tomto okamžiku dílo štědrosti tím, že sebe a své milované odevzdáme Bohu a odhodláme se platit více než kdy jindy svými denáry a svou osobou v plné míře svých schopností ke spáse světa.

[…]

Použijte míru víry, kterou již máte! Toto je nejbezpečnější metoda, kterou znám, jak zvýšit svůj podíl na tomto vzácném daru.

William Booth (Citováno Corinne Gossauer-Peroz, v Modlit se 15 dní s Williamem a Catherine BOOTH, zakladateli Armády spásy, Ed. Nouvelle Cité, 2008, s. 96-97).


Přímluvy 29.2. 2024

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z kláštera v Tigery a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1. Vyšší institut ekumenických studií (ISEO) uspořádá ve dnech 13. a 14. března v Paříži konferenci na téma „Křesťanské církve a političtí aktéři: jaké podmínky pro jakou spolupráci?“ Děkujeme za angažovanost ISEO, který pracuje na formaci odborníků na ekumenismus, povolaných sloužit církvím ve Francii a po celém světě s cílem podporovat jednotu mezi křesťany a prohlubovat znalosti o otázkách souvisejících s touto jednotou.

Pane, svěřujeme ti přípravou konference. Poskytuj všem zúčastněným moudrost a inspiraci k řešení složitých problémů souvisejících se vztahem mezi křesťanskými církvemi a sociální a politickou angažovaností ve společnosti. Kéž je jejich práce vedena láskou, pravdou a upřímnou touhou stavět mosty a podporovat spolupráci pro obecné dobro.

2. S ohledem na olympijské a paralympijské hry v Paříži 2024 vzniká mnoho ekumenických iniciativ a akcí plánovaných vedle her, jako jsou Holy Games a Ensemble2024.

Pane, doprovázej je svou milostí, aby byly příležitostí k setkání, sdílení a pokoji mezi různými náboženskými a kulturními komunitami. Kéž jsou tyto ekumenické akce živými svědectvími o tvojí lásce a touze po jednotě mezi všemi tvými dětmi.

3. V červnu 2024 pořádá diecézní služba pro vztahy s judaismem diecéze Evry spolu s CEDER (Centrum pro studium, dokumentaci a výzkum židovských kultur) cestu do Německa za židovskými komunitami, které jsou zdrojem aškenázské kultury střední Evropy.

Pane, prosíme tě, aby tato společná cesta Židů a křesťanů byla příležitostí k osobním setkáním a novým přátelstvím a umožnila křesťanům z diecéze Evry, kteří se jí zúčastní, objevit vše, co naše křesťanská víra dluží judaismu.