TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 3. BŘEZNA 2022

Svátek Purim

Na 16. března připadá svátek Purim. Rabín Yeshaya Dalsace vysvětluje význam tohoto svátku.

Jeden den v roce vládne u židů zvláštní atmosféra. Studium a soustředěnost přenechávají místo nevázané radosti, smíchu, převlekům, … Opravdový karneval; jedním slovem – židé se baví. Co vlastně slaví s takovým jásotem?

Jak to často v judaismu bývá, svátek souvisí s určitým biblickým textem. V případě Purim jde o velice slavný příběh, o královně Ester.

Byla to doba, kdy Židé žili v perském království, tedy po zničení prvního chrámu, přibližně v 6. století před začátkem křesťanské éry. Mladá židovská žena, Ester, byla pro svoji krásu vybrána stát se královnou, manželkou perského krále. Ale první ministr Haman organizuje spiknutí a chce zabít všechny židy. Mordokaj, Esteřin strýc, ji prosí, aby zasáhla u krále, aby zrušil dekret o vyhlazení.

Díky Esteřině odvaze je Haman zahanben a skončí pověšen na kůlu, který připravoval pro žida Mordokaje. Všechno dobře dopadne, židé jsou nejen zachráněni, ale také zbaveni všech svých nepřátel.

V této biblické knize je jedna zvláštní věc: Bůh je nepřítomný, přinejmenším zdánlivě. Jeho jméno zde není vůbec uvedeno. Mimochodem, jméno Ester v hebrejštině znamená „skrytá, skrytý“. Přesněji řečeno, i když je Bůh přirozeně přítomen, působí skrytý pod maskou náhody. To, že jsou židé zachráněni od vyhlazení, se stane díky sérii událostí a prozřetelných náhod.

Téma náhody, osudu, je tak důležité, že tímto slovem byl pojmenován i tento svátek. Osud, los, hebrejsky „pur“, v množném čísle „purim“, losy, jako připomínka toho, že antisemita Haman losoval datum, kdy mají být židé vyhlazeni.

Tato zvláštní pověst, jako vystřižená z Tisíce a jedné noci, nás chce přimět k přemýšlení nad fungováním světa, vydaného napospas náhodě, z důvodu nepřítomnosti Boha. Příběh nabízí různé vrstvy čtení a interpretace. Zdá se, že nám především říká: i když se zdá, že je Bůh ve světě nepřítomný, nemáme zoufat, protože dobro nakonec zvítězí nad zlem. Ale musíme zůstat pozorní: k tomuto vítězství dojde, pouze pokud budeme tak bdělí jako Mordokaj, brát osud do svých rukou jako Ester a nebudeme se vyhýbat odpovědnosti.


Přímluvy 3.3. 2022

Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,

Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,

V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,

Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.

(chvíle ticha)

Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,

Dej židovskému lidu svoji radost

a pomáhej mu být věrný tvojí smlouvě.

Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,

Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,

Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

Otče Ježíše Krista,

Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše

a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.

V Duchu svatém voláme s celou Církví:

„Maranatha, přijď, Pane!“