TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 3. ČERVNA

Duch svatý je ten, kdo inspiruje skutky Církve

Otec Franciszek Blachnicki, zakladatel hnutí Světlo-život

Základem života církve je Duch svatý. A Duch svatý vane tam, kam chce. Duch svatý, který je zdrojem inspirace, života a skutků Církve, nejedná podle nařízení církevní kanceláře. Aktivity Ducha svatého nemohou být plánovány v žádné pastorační komisi, v žádné kongregaci. Duch svatý není povinen jednat v Církvi v souladu s rozhodnutími nějaké komise nebo nějaké konference. Naneštěstí to stále ještě vypadá, že si tak trochu myslíme, že by Duch svatý měl respektovat pětiletý nebo tříletý plán, že z Církve nemůže vzejít nic, co by nebylo předem naplánováno, a že Duch svatý se tomu má podřídit.

Když se ale díváme na realitu v Církvi, vidíme způsob jednání, který je úplně jiný.

Povolání Saula, později zvaného Pavel, probíhalo úplně jinak. Neprošlo přes Petra a přes apoštoly. Nebylo to tak, že by apoštolové vyhledali Pavla a poté, co ho vyzkoušeli a ověřili, že má kvalifikaci, mu řekli: „Nyní můžeš dělat toto a toto na náš rozkaz.“ Svatý Pavel neklade otázky, ale díky své vnitřní zkušenosti začíná kázat a svědčit v Duchu svatém. Ale potom jde do Jeruzaléma navštívit Petra, Jakuba a Jana jakožto starší apoštoly. Neptá se: „Řekněte mi, co mám dělat, protože já to nevím. Chci přijmout vaše rozkazy.“ Pavel říká: „Dělám toto a toto. Prosím, ověřte, že je to v souladu s vaším učením, že to pochází od Krista, od Ducha svatého.“ Žádá je o něco jako pečeť, která potvrdí to, co již dělá.

F. Blachnicki, Jedność i diakonia, Wydawnictwo Światło – Życie, Krakov 2009 (přednáška v Krościenko, 6.07.1981).

Přímluvy 3.6. 2021

Připravili bratři a sestry z Varšavy

Dnešní měnící se časy, složité okolnosti související s pandemii a sociálním napětí, definují kontext, ve kterém fungují křesťané v dnešním světě. Katolická církev v Polsku potřebuje obnovu a rozlišování způsobu, jakým odpovídat na Boží volání v těchto dnech. Návštěva polských biskupů u papeže Františka, plánovaná na tento podzim, by měla také sloužit tomuto cíli.

Prosíme tě, Pane, o světlo tvého svatého Ducha pro biskupy a odpovědné všech církví a církevních společenství, aby se stali dobrými nástroji ve tvých rukou.

Komunita Chemin Neuf pořádá 12. června den ekumenické formace inspirované článkem Tomáše Halíka „Pandemie jako ekumenická zkušenost“. Naše úvahy se budou opírat o myšlenky různých pastorů a teologů různých denominací.

Prosíme tě, Pane, o světlo Ducha svatého pro účastníky tohoto času formace, ale také pro celé Kristovo tělo, abys Ty sám vedl svou církev dál.

24. května byla poprvé v podzemních prostorách Vatikánu sloužena pravoslavná liturgie. Vedla ji Bulharská pravoslavná církev a bylo to při příležitosti svátku svatých Cyrila a Metoděje

Pane, svěřujeme ti všechny pravoslavné církve, aby byly obnovovány tvým Duchem.

Slavnost Letnic byla na mnoha místech v Církvi příležitostí k ekumenické chvále a ke společnému otevření srdcí pro moc Ducha svatého.

Prosíme tě, Pane, o obnovu v tvém Duchu svatém pro celou Církev a pro všechny křesťany.