TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKU 3. LISTOPADU 2022

Každodenní modlitba v životě izraelského lidu: posílení Božího působení na svět

Serge Jacquemus, pastor sboru Union de prière de Charmes

Během svého dětství a dospívání se Ježíš účastnil bohoslužeb v synagoze, jejichž základním prvkem bylo žehnání, hluboce zakořeněná modlitba. Ježíš pocházel z lidu, který se umí modlit, zatímco helénistický svět si z modlitby dělá legraci nebo ji považuje za zbytečnou. V judaismu jsou naopak muži od dětství cvičeni v modlitbě. …

Modlitba je v podstatě dílem srdce. Stejně jako člověk pracuje na zemi, aby z ní získal potravu a vyživoval své tělo, tak prací modlitby vyživujeme svého ducha. Práce také předpokládá účast celé mé bytosti, mých myšlenek, mých citů a mého těla, někdy i kývání těla během modlitby. …

Židovská modlitba tedy spočívá v posilování Božího působení na svět, a nikoli, jako novější modlitby, v jeho směřování k lidským potřebám. Je to klíč, který určuje vztah mezi vesmírem a člověkem. Hlavní je tedy modlit se, hlavní je žehnat.


Přímluvy 3.11. 2022

Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,

Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,

V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,

Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.

(chvíle ticha)

Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,

Dej židovskému lidu svoji radost

a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,

Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,

Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

Otče Ježíše Krista,

Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše

a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.

V Duchu svatém voláme s celou Církví:

„Maranatha, přijď, Pane!“