TEXTY PRO MODLITBU Z 30. KVĚTNA

Aby všichni byli jedno

Úryvek z meditace otce Paulina Mutora nad mottem monsignora Philippa Guiougou, biskupa z Guadeloupe

Jednota – božské a lidské umění

Jednota není jen abstraktní pojem, ale živá realita, výzva k hlubokému společenství srdcí a duší. Je to dílo boží i lidské, kde Bůh skrze svou nekonečnou lásku spojuje naše rozdíly a vytváří nebeskou symfonii.

Abychom pěstovali tuto jednotu, jsme zváni stát se tvůrci pokoje, staviteli mostů mezi lidmi. Právě oceňováním rozmanitosti a oslavou bohatství každého člověka budujeme svět, kde vládne harmonie a bratrství.

Jednota – zářivé svědectví světu

Naše jednota se neomezuje na naše shromáždění, ale musí vyzařovat z našeho každodenního života, z našich činů a našich slov. Když se sjednotíme v Kristově lásce, stáváme se živými svědky jeho přítomnosti ve světě, světlem, které rozptyluje temnotu rozdělení a lhostejnosti. Abychom zažili tuto jednotu, jsme povoláni naslouchat srdcem, jednat soucitně a solidárně, odpouštět urážky a podávat ruku těm, kteří to potřebují. Krásu božské jednoty odrážíme tím, že se dáváme do služby jeden druhému.


Přímluvy 30.5. 2024

Připravili naši bratři a sestry z Guadeloupe

1/ Bože, náš Otče, jsi to Ty, kdo nás stvořil. Znáš srdce každého z nás a touhu, která v nás sídlí. Přijď na pomoc Guadeloupeanům: mladým lidem, rodinám a párům, těm, kteří ztratili naději, kteří trpí, protože jejich láska ztratila sílu.

Svěřujeme ti nedostatek vody, který Guadeloupe zažívá, situace chudoby a sociální bídy, smrtelné nehody na silnicích, násilí, závislost na drogách a věcech světa. Pošli svého Ducha svatého, aby osvítil svědomí a pomohl každému zvolit si život.

2/ Pane, když se blíží festival Welcome To Paradise, který proběhne na Martiniku od 7. do 12. července, modlíme se k tobě za všechny mladé, které nám pošleš do cesty. Pomáhej nám a posiluj nás ve víře, aby tito mladí lidé mohli „okusit a vidět, jak jsi dobrý, Pane!“

Pane, svěřujeme ti všechny lidi, kteří s námi budou sloužit, aby zajistili hladký průběh tohoto festivalu, dej jim milost rozlišování, porozumění, jednoty a aby jednali ve tvém jménu a k tvé slávě.

3/ Pane, děkujeme ti za pouta přátelství a bratrství, která nás spojují s našimi bratry a sestrami z protestantské reformované církve na Guadeloupe a Martiniku. Kéž má jejich misijní dílo ještě lepší dopad na Francouzských Antilách a kéž jsou jejich sbližování s ostatními sesterskými církvemi pravidelnější a produktivnější pro lepší vnímání ekumenismu.

4/ Největší modlitební shromáždění na světě, Týden modliteb za jednotu křesťanů, se na jižní polokouli slavilo od 19. do 26. května s církvemi po celém světě, na téma „Milovat budeš Pána Boha svého… a svého bližního jako sebe sama“ (Lukáš 10:27).

Pane, dej křesťanům na jižní polokouli milost, aby nikdy nezapomněli na tvé přikázání milovat jeden druhého. Dej nám radost a rozum, abychom se otevřeli ostatním, kteří jsou jiní. Vlož více lásky do našich srdcí, abychom se mohli stát jednotnými.