TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 30. ZÁŘÍ

Evangelizovat znamená znovu objevit prorocký jazyk

Metropolita Emilianos Timiadis

Předávat víru, evangelizovat, předpokládá, že prozkoumáme terén a objevíme hodnoty a protihodnoty, které ukrývá. Je před námi pustý a pohyblivý terén, ze kterého jsme bezradní. Proč? Protože až do teď evangelizace fungovala podle dvou dimenzí: místa a prostředí. Ale zde se objevuje třetí dimenze: dimenze atomizovaného světa, dimenze mobility. Evangelizovat, to neznamená získávat adepty tím, že snižujeme úroveň požadavků. Evangelizovat znamená znovu objevit prorocký jazyk, jít přímo k cíli, a nezakrývat pravdu líbivými slovy. Znamená to připomínat, že evangelium vyžaduje od křesťanů, aby byli podobní druhým a zároveň úplně jiní. To je dynamika každé evangelizace: ze všech sil se snažit ukázat, jak může být velikonoční tajemství pro svět důvěryhodné.

Metropolita Emilianos Timiadis, úryvek z kázání v pravoslavné farnosti ve Fribourgu, 29.06.1986 (podle dokumentu pro Týden modliteb za jednotu křesťanů, str. 20).

Přímluvy 30.9. 2021

Připravili bratři a sestry z Remeše

1/ „Ne všichni automaticky spojují misionářství se starostí o jednotu křesťanů. Ale cožpak misionářské úsilí Církve a její ekumenické snahy nepatří k sobě? Díky našemu křtu tvoříme už teď jedno tělo a jsme povoláni žít ve společenství. Bůh z nás udělal bratry a sestry v Kristu.“ [1]

Pane, svěřujeme ti všechna místa našich misií, abychom díky Duchu svatému mohli svědčit, ne o našem rozdělení, ale o lásce, kterou máš pro každého člověka. Svěřujeme ti zejména misijní týden od 17. do 23. října ve farnosti sv. Vincence z Pauly v Remeši.


[1] Týden modliteb za jednotu křesťanů 2010

2/ Druhý vatikánský koncil [1] prohlašuje, že Svaté Písmo je „vynikajícím nástrojem v mocných Božích rukou pro dosažení jednoty.“ Ke společnému čtení Písma mají být křesťané povzbuzováni všemi prostředky. Tím se posiluje pouto jednoty, která je již spojuje, otevírá je sjednocujícímu Božímu působení, a posiluje společné svědectví, vydávané Božímu Slovu.

Pane, svěřujeme ti všechny ekumenické skupiny čtení Bible, zejména skupinu, která spojuje křesťany Sjednocené protestantské církve v Remeši a Katolické církve. Prosíme tě také za místa ekumenické formace, zejména za Centre Sèvres, za Teologický institut v Dombes a za Ekumenický institut Tantur v Jeruzalémě.


[1] Unitatis redintegratio, 21

3/ V rámci sympozia pod názvem „Komunikace pro sociální spravedlnost v digitální éře“, spolupořádaného Ekumenickou radou církví a Světovým sdružením pro křesťanskou komunikaci od 13. do 15. září 2021, přemýšleli společně jeho účastníci – teologové, náboženští představitelé, politici, studenti, novináři a odborníci na komunikaci nad otázkami digitální spravedlnosti.

Pane, svěřujeme ti digitální technologie, které zároveň nabízejí možnosti i výzvy. Prosíme tě, aby skrze ně mohli křesťané všech vyznání hlásat v pokoji tvé evangelium a společně pracovat pro jednotu a růst tvého Těla.