TEXTY PRO MODLITBU Z 4. KVĚTNA 2023

„Konat vůli našeho Nebeského Otce“

Směrem k partnerství mezi židy a křesťany

Text deklarace podepsané ortodoxními rabíny z Izraele, Evropy a Spojených států, týkající se vztahu judaismu a křesťanství.

Po téměř dvou tisíciletích vzájemného nepřátelství a odporu my, ortodoxní rabíni, kteří vedeme komunity, instituce a semináře v Izraeli, Spojených státech a Evropě, uznáváme historickou příležitost, která se nám dnes nabízí. Snažíme se konat vůli našeho Nebeského Otce tím, že přijmeme nataženou ruku našich křesťanských bratrů a sester. Židé a křesťané musí spolupracovat jako partneři, aby čelili morálním výzvám naší doby.

   1. Shoa skončila před sedmdesáti lety. Představovala zvrácené vyvrcholení staletí diskreditace, útlaku a odmítání Židů, a nepřátelství, které se v důsledku toho vyvinulo mezi Židy a křesťany…

   2. Uznáváme, že od 2. vatikánského koncilu se oficiální učení katolické církve o judaismu zásadně a neodvolatelně změnilo. Vyhlášení Nostra Aetate před padesáti lety zahájilo proces usmíření mezi našimi dvěma komunitami…

   3. Stejně jako Maimonides a Yehuda ha-Levi uznáváme, že křesťanství není ani náhoda, ani omyl, ale ovoce B. vůle a dar národům. Oddělením judaismu a křesťanství zamýšlel B. oddělení mezi partnery s významnými teologickými rozdíly, ale ne mezi nepřáteli. … Nyní, když katolická církev uznala Věčnou smlouvu mezi B. a Izraelem, můžeme my židé uznat pokračující konstruktivní hodnotu křesťanství jako našeho partnera při vykoupení světa, aniž bychom se museli obávat, že toto uznání bude zneužito pro misijní účely…

   4. Židé a křesťané mají na základě Smlouvy společné poslání zdokonalovat svět pod suverénním pohledem Všemohoucího, aby všichni lidé vzývali B. jeho jménem a aby byly ze země vymýceny ohavnosti. Chápeme neochotu obou stran potvrdit tuto pravdu a vyzýváme naše komunity, aby tyto obavy překonaly a vybudovaly vztahy založené na důvěře a respektu…

   5. My, židé a křesťané, máme více společného, ​​než toho, co nás rozděluje: etický monoteismus Abrahamův; vztah s jediným Stvořitelem nebe a země, který nás všechny miluje a stará se o nás; židovská svatá písma; víra v závaznou tradici; a hodnoty života, rodiny, milosrdné spravedlnosti, nezcizitelné svobody, univerzální lásky a konečného světového míru…

   6. Naše partnerství žádným způsobem nesnižuje přetrvávající rozdíly mezi oběma komunitami a oběma náboženstvími. Věříme, že B. používá mnoho poslů, aby odhalil svou pravdu, ale také potvrzujeme základní morální závazky všech lidí před B., které judaismus vždy učil jako součást univerzální smlouvy s Noem.

   7. Židé a křesťané by napodobováním B. měli být vzorem služby, bezpodmínečné lásky a svatosti. Všichni jsme stvořeni k posvátnému obrazu B. a židé a křesťané musí zůstat věrní Smlouvě a společně se aktivně podílet na vykoupení světa.


Přímluvy 4.5. 2023

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha)
Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše
a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.
V Duchu svatém voláme s celou Církví:
„Maranatha, přijď, Pane!“