TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 4. LISTOPADU

Ve světle Božím nacházíme naše skutečné kořeny

Claude Vigée

„Podstatou světla je sám Svatý, nechť je jeho jméno pochváleno. Jak čteme na konci Žalmu 36: ‚V tvé záři vidíme světlo.‘ “

Po tomto světle však musíme toužit, hledat je v našem nitru, přijímat jeho vnitřní popudy, protože, jak čteme jinde, „Ty jsi pramen života.“

Jediná věc, která pro nás může mít význam, je skryté, jemné světlo „malé svíčky,“ zapálené v hlubině našeho bytí: jeho čistá záře mění vše, a činí z nás děti Boží v tom pravém slova smyslu.

V tomto světle se nacházejí naše pravé kořeny, o kterých Izrael učí své syny a také syny národů, které mu naslouchají.


Claude Vigée byl židovský spisovatel a básník. Narodil se v roce 1921 v Alsasku ve Francii. Přednášel francouzskou literaturu na univerzitách v USA a v Jeruzalémě. Zemřel loni v říjnu.


Přímluvy 4.11. 2021

Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,

Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,

V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,

Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.

(chvíle ticha)

Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,

Dej židovskému lidu svoji radost

a pomáhej mu být věrný tvojí smlouvě.

Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,

Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,

Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

Otče Ježíše Krista,

Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše

a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.

V Duchu svatém voláme s celou Církví:

„Maranatha, přijď, Pane!“