TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 5. KVĚTNA 2022

Svět bez židovského lidu je světem bez Boha Izraele

Abraham Heschel

Mluvím jako člen komunity, jejímž zakladatelem byl Abraham a jehož rabín se jmenuje Mojžíš.

Mluvím jako muž, který dokázal opustit Varšavu, své rodné město, pouhých 6 týdnů před vypuknutím katastrofy. Mým cílem se stal New York, mohla to být Osvětim nebo Treblinka. Jsem jako uhlík vytažený z ohně, ve kterém moji lidé zahynuli. Uhlík vytažený z ohně satanova oltáře, na němž byly vyhlazeny miliony lidských bytostí pro větší slávu Zla a na kterém bylo spáleno tolik jiných věcí: obraz Boží tolika lidských bytostí, víra mnoha lidí v jediného Boha spravedlnosti a soucitu, a mnoho z tajemství a síly přitažlivosti Bible, uchovávané v srdcích lidí téměř 2000 let.

Křesťan si musí uvědomit, že svět bez Izraele (ve smyslu židovského národa) by byl světem bez Boha Izraele. Na druhé straně musí Žid uznat zásadní roli křesťanství v božském plánu vykoupení pro celé lidstvo.

Rabín a filozof Abraham Heschel se narodil v roce 1907 v Polsku a zemřel v roce 1972. Byl průkopníkem dialogu v rámci judaismu, zastupoval judaismus na 2. vatikánském koncilu, zejména ve spojení s kardinálem Béou a snažil se obnovit dialog mezi judaismem a islámem.


Přímluvy 5.5. 2022

Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,

Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,

V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,

Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.

(chvíle ticha)

Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,

Dej židovskému lidu svoji radost

a pomáhej mu být věrný tvojí smlouvě.

Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,

Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,

Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

Otče Ježíše Krista,

Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše

a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.

V Duchu svatém voláme s celou Církví:

„Maranatha, přijď, Pane!“