TEXTY PRO MODLITBU Z 5. LEDNA 2023

Židovské kořeny křesťanství

Frédéric Manns

„Když přišla plnost času, poslal Bůh svého syna narozeného ze ženy… a tak jsme byli přijati za syny“ (Galatským 4,4-5). Aby Bůh mohl navštívit svůj lid, tento lid a celé lidstvo museli být připraveni ho přijmout. Vtělení by nebylo možné v libovolném okamžiku v čase. Bible správně přikládá velký význam pojmu čas, kairos, pro příchod Spasitele…

Židé pro vyjádření Boží přítomnost v chrámu volili hebrejské slovo Shekinah. Janovo evangelium ukazuje naplnění tohoto termínu v řeckém slovesu eskênosen („rozbil svůj stan mezi námi“). Zvuková podobnost mezi těmito dvěma termíny je zarážející.

Když Pán přišel na svět, věděl, že bude trpět a zemře rukama lidí. Umučení předpověděli proroci. Ale příchod Mesiáše měl v sobě něco nového a překvapivého. Původní liturgie situuje tento příchod v souladu s pamětí Izraele a kontinuitou Božího plánu. Bůh je věrný svým zaslíbením. Oznámení o spáse je nejprve učiněno lidem zaslíbení. Bůh vstupuje do dějin lidí, aby jim sdělil svůj vlastní život.

Vtělení nedává syna Bohu, ale zjevuje věčného Syna světu. Dává nám vidět v Bohu život ve vztahu, komunikaci života. Božím záměrem je nabídnout věřícím možnost vstoupit do jeho vlastního tajemství. Současně s projevováním Boží lásky nás dar Syna světu uvádí do samotného srdce Božího života.


Přímluvy 5.1. 2023

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha)
Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše
a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.
V Duchu svatém voláme s celou Církví:
„Maranatha, přijď, Pane!“