TEXTY PRO MODLITBU Z 5. ŘÍJNA 2023

Svátek Sukot

Tento týden židovská komunita slaví Sukot. Je to týdenní židovský svátek, který se koná pět dní po Jom Kipuru. Sukot oslavuje sklizeň a připomíná zázračnou ochranu, kterou B.ůh poskytl dětem Izraele, když opouštěly Egypt.
Tradicí je postavit chatrč pokrytou listím (nazývanou Soukka), bydlet tam během týdne a vykonat obřad s konkrétními „Čtyřmi druhy“ rostlin.
Ze všech židovských svátků je Sukot jediný, jehož datum zřejmě nepřipomíná historickou událost. Tóra se na něj odkazuje pod dvěma názvy: „Svátek sklizně“ a „Svátek stánků“, z nichž každý vyjadřuje jednu motivaci slavení.
„Svátek sklizně“, protože v Izraeli plodiny rostou v zimě a jsou připraveny ke sklizni koncem jara. Některé z nich však zůstávají na polích několik měsíců schnout a ke sklizni jsou připraveny až začátkem podzimu.
„Svátek stánků“ připomíná dočasná obydlí, která B.ůh vytvořil, aby chránil svůj lid, když opouštěli Egypt: někteří říkají, že to jsou zázračná oblaka slávy, která je chránila před pouštním sluncem, zatímco jiní říkají, že to jsou stany, ve kterých žili během své 40leté cesty po Sinajské poušti.
Další sukotský příkaz zahrnuje shromáždění Čtyř druhů (rostlin): cedrátu (příbuzný citroníku), palmového listu, tří stonků myrty a dvou stonků vrby. Každý den svátku (kromě šabatu) vezmou členové židovské komunity Čtyři druhy, odříkají nad nimi požehnání, vezmou je a mávají s nimi v šesti směrech: vpravo, vlevo, dopředu, nahoru, dolů a dozadu. Midrašští mudrci vyprávějí, že Čtyři druhy představují různé druhy osobností, které tvoří komunitu Izraele, osobnosti, které jsou sice odlišné, ale jsou během Sukotu shromážděny v jednotě.

Doporučený biblický text

V Bibli se o Sukotu mluví jako o třetím a posledním poutním svátku předepsaném Mojžíšovi od Boha:
« Nuže, patnáctého dne sedmého měsíce, když sklidíte zemskou úrodu, budete po sedm dnů slavit slavnost Hospodinovu. Prvního dne bude slavnost odpočinutí i osmého dne bude slavnost odpočinutí. Prvého dne si vezmete plody ušlechtilých stromů, palmové ratolesti, větve myrtových keřů a potočních topolů a sedm dní se budete radovat před Hospodinem, svým Bohem. Tuto slavnost budete Hospodinu slavit po sedm dní v roce. To je provždy platné nařízení pro všechna vaše pokolení. Budete ji slavit v sedmém měsíci. Sedm dní budete bydlet ve stáncích; všichni domorodci v Izraeli budou bydlet ve stáncích, aby všechna vaše pokolení věděla, že jsem přechovával Izraelce ve stáncích, když jsem je vyvedl z egyptské země. Já jsem Hospodin, váš Bůh.“ » (Leviticus 23, 39-43 nebo Deuteronomium 16, 13).


Přímluvy 5.10. 2023

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
za všechny národy, které žijí v zemi, kterou sis zvolil pro svůj příchod mezi nás.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha na znamení pokání)
Prosíme tě, Otče, aby rostlo bratrství mezi židovským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Ty jsi dal svého milovaného Syna, aby všichni byli jedno,
shromáždi v jednotě všechny křesťanské církve.