TEXTY PRO MODLITBU ZE 6. ČERVNA 2024

Šavuot a Letnice: Křesťanský svátek v srdci židovského svátku

Rebbetsen Heller

Jak velmi jasně naznačuje text Skutků apoštolů v Novém zákoně, seslání Ducha svatého se odehrává v den židovských letnic (Shavuot).

Kapitola 2, verše 1 až 13 Skutků apoštolů říkají: „A když nastal den Letnic, byli všichni pohromadě na stejném místě. A najednou se z nebe ozval zvuk, jako by se hnal vítr, a naplnil celý dům, kde seděli. A zjevily se jim jazyky, jakoby z ohně, a na každém z nich spočinul jeden. A všichni byli naplněni Duchem svatým a začali mluvit jinými jazyky, jak jim svatý Duch dával mluvit.“

V židovské tradici během svátku Šavuot slavíme předání Tóry (prvních pět knih Starého zákona), padesát dní po židovských Velikonocích (Pesach), kdy jsme oslavili východ z Egypta.

Události Nového zákona, které se stanou křesťanskými svátky, tedy spadají do rámce židovských svátků:

– Smrt a zmrtvýchvstání Ježíše se odehrává v době židovských Velikonoc (Pesach).

– Seslání Ducha svatého, které dá podnět ke svátku Letnic, se odehrává v době Šavuotu.

S Šavuotem si Židé připomínají dar tabulí Zákona na hoře Sinaj, ke kterému došlo po fyzickém osvobození z otroctví v Egyptě. Tento židovský svátek nám pomáhá vidět, co se stane v Jeruzalémě, když učedníci přijmou Ducha svatého:

– Když byli Hebrejci osvobozeni z Egypta, byli učedníci smrtí a vzkříšením Krista, které jim otevřelo věčný život, osvobozeni od úzkosti smrti.

– Když Hebrejci přijali zákon napsaný na kamenných deskách, učedníci obdrželi vnitřní zákon, zákon Ducha svatého, který zavlažuje jejich životy, aby vyzařovali tuto novou naději na všechny lidi.


Přímluvy 6.6. 2024

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
za všechny národy, které žijí v zemi, kterou sis zvolil pro svůj příchod mezi nás.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha na znamení pokání)
Prosíme tě, Otče, aby rostlo bratrství mezi židovským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Ty jsi dal svého milovaného Syna, aby všichni byli jedno,
shromáždi v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
židovskému národu jsi slíbil příchod Mesiáše
a Církvi jsi slíbil návrat svého Syna.
Chválíme tě a v Duchu svatém voláme:
„Maranatha, přijď, Pane!“