TEXTY PRO MODLITBU ZE 7. BŘEZNA 2024

Čím lépe chápeme Ježíše v náboženském kontextu Izraele na konci období Druhého chrámu, tím více s přibývajícími důkazy vidíme, že Ježíš nejen že nezaložil jiné náboženství, ale neudělal ani neřekl nic, co by mohlo naznačovat, že něco takového udělat chtěl. Ne že by téma novosti v Novém zákoně chybělo, ale vždy je v souladu se zaslíbeními, která dal Bůh Izraeli.

To platí zejména pro novou alianci. Tento výraz se objevuje v ústředním okamžiku požehnání kalicha Ježíšem při Poslední večeři (…)

Ježíš nepřišel zrušit, ale „naplnit Zákon a Proroky“.

Prvním smyslem tohoto naplnění, jak křesťané příliš často zapomínají, je náboženské dodržování Zákona Ježíšem.

Ježíš, říká svatý Pavel, se „narodil ze ženy (což znamená židovskou ženu), narodil se jako podřízený Zákonu (Galatským 4:4). Žil jako praktikující Žid a zůstal jím po celý život, osobně i se svými učedníky.

Převzato z knihy Jeana Michela Garriguese L’impossible substitution – juifs et Chrétiens du 1er– au 3ème siècle, str. 35 a 38.


Přímluvy 7.3. 2024

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
za všechny národy, které žijí v zemi, kterou sis zvolil pro svůj příchod mezi nás.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha na znamení pokání)
Prosíme tě, Otče, aby rostlo bratrství mezi židovským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Ty jsi dal svého milovaného Syna, aby všichni byli jedno,
shromáždi v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
židovskému národu jsi slíbil příchod Mesiáše
a Církvi jsi slíbil návrat svého Syna.
Chválíme tě a v Duchu svatém voláme:
„Maranatha, přijď, Pane!“