TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 7. DUBNA 2022

Vezměte a jezte, toto je moje tělo

Raniero Cantalamessa

Z liturgického a obřadního hlediska máme dnes nový zdroj, který církevní otcové a středověcí učitelé církve neměli. Novým zdrojem, který máme k dispozici, je sblížení mezi křesťany a Židy. Od nejstarších dnů Církve vedly různé historické faktory ke zdůrazňování rozdílů mezi křesťanstvím a judaismem, až do stavu, že stáli proti sobě, jak to dělal již Ignác Antiochijský. Jakýmsi heslem se stává odlišení se od Židů – v termínu Velikonoc, postních dnů a mnoha dalších věcí. „Židovství“ se stává obviněním, často vznášeným proti protivníkům a kacířům.

Tragédie židovského národa a nové klima dialogu s judaismem, zahájené Druhým vatikánským koncilem, umožnily lepší pochopení židovské prekoncepce eucharistie. Stejně jako nelze porozumět křesťanským Velikonocům, pokud je nepovažujeme za naplnění toho, co předznamenaly židovské Velikonoce, nelze plně porozumět eucharistii, pokud ji nepovažujeme za naplnění toho, co Židé dělali a říkali při rituálním stolování.

První jméno, kterým je eucharistie v Novém zákoně od Pavla označena, je „Večeře Páně“ (1 Kor 11,20), se zřejmým odkazem na židovskou večeři, od které se nyní odlišuje vírou v Ježíše. Eucharistie je svátostí kontinuity mezi Starým a Novým zákonem, mezi judaismem a křesťanstvím.

Na začátku jídla vzal každý do ruky pohár vína a než jej zvedl ke rtům, zopakoval požehnání, které nás současná liturgie nutí opakovat téměř doslovně v ofertoriu: „Požehnaný jsi, Hospodine, Bože celého světa. Z tvé štědrosti jsme přijali víno, které ti přinášíme“.

Jíst se však oficiálně začínalo až poté, co otec rodiny nebo hlava komunity nalámal chléb, který měl být rozdán hostům. A ve skutečnosti Ježíš bere chléb, žehná, láme ho a rozdává se slovy: „Toto je mé tělo, které se za vás vydává“. A zde se obřad – který byl pouze přípravou – stává skutečností.

Druhé postní kázání Otce Raniera Cantalamessy, Řím 2022


Přímluvy 7.4. 2022

Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,

Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,

V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,

Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.

(chvíle ticha)

Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,

Dej židovskému lidu svoji radost

a pomáhej mu být věrný tvojí smlouvě.

Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,

Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,

Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

Otče Ježíše Krista,

Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše

a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.

V Duchu svatém voláme s celou Církví:

„Maranatha, přijď, Pane!“