TEXTY PRO MODLITBU ZE 7. PROSINCE 2023

Tento čtvrtek 7. prosince slaví židé svátek Chanuka

Svátek Chanuka je židovský svátek ustanovený rabíny, připomínající znovuposvěcení obětního oltáře ve druhém jeruzalémském Chrámu a obnovení židovské bohoslužby, po třech letech, kdy byla přerušena a Chrám uzavřen králem Antiochem IV. ve 2. století př. n. l.

Světla Chanuky jsou posvátná. Nemáme právo je jakkoli využívat, pouze se na ně smíme dívat. Tak potvrzujeme nadřazenost božského světla nad naším omezeným lidstvím.

Snahou života je nasměrovat světlo dne k osvětlení noci: snažíme se kultivovat vše, co je dobré a božské, a nasměrovat tyto pozitivní zdroje k překonání a přeměně negativních aspektů „temné strany“ stvoření. Tento proces byl symbolizován rozsvícením chrámové Menory: byla zapálená před koncem dne a umístěná ve svatostánku, aby vyzařovala svou božskou záři za zdmi chrámu do temného světa venku.

Někdy temnota vtrhne do chrámu jako černý příliv, který zaplaví maják, uhasí Menoru a poskvrní její svatý olej. To jsou situace, kdy už nemůžeme čerpat ve dne, abychom rozsvítili v noci. V takových chvílích musíme hledat „malou lahvičku čistého oleje“, tam, kde je skrytá, esenci stvoření, která je neporušená a neměnná. Musíme překonat zdánlivé dimenze „den“ a „noc“, abychom odhalili původní zvláštnost světla a temnoty.

© Copyright Fr.Chabad.org


Přímluvy 7.12. 2023

1. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,
Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,
za všechny národy, které žijí v zemi, kterou sis zvolil pro svůj příchod mezi nás.

2. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,
Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.
(chvíle ticha na znamení pokání)
Prosíme tě, Otče, aby rostlo bratrství mezi židovským národem a ostatními národy.

3. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,
Dej židovskému lidu svoji radost
a pomáhej mu být věrný tvojí Smlouvě.

4. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,
Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

5. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,
Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

6. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
Otče Ježíše Krista,
Ty jsi dal svého milovaného Syna, aby všichni byli jedno,
shromáždi v jednotě všechny křesťanské církve.

7. Milující Otče, Bože Abrahámův, Izákův a Jákobův,
židovskému národu jsi slíbil příchod Mesiáše
a Církvi jsi slíbil návrat svého Syna.
Chválíme tě a v Duchu svatém voláme:
„Maranatha, přijď, Pane!“