TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 7. ŘÍJNA

Úryvek z deklarace 2. vatikánského koncilu Nostra aetate

Když posvátný sněm zkoumá tajemství církve, má na paměti svazek, kterým je lid Nového zákona duchovně spojen s Abrahámovým potomstvem.

Církev Kristova totiž uznává, že počátky její víry a jejího vyvolení sahají podle Božího tajemství spásy až k patriarchům, Mojžíšovi a prorokům. Vyznává, že všichni, kdo věří v Krista, jsou Abrahámovými dětmi podle víry[1],  že jsou zahrnuti v povolání tohoto patriarchy a že odchod vyvoleného národa ze země otroctví je tajemným předobrazem spásy církve.

Proto církev nemůže zapomenout, že obdržela zjevení Starého zákona prostřednictvím národa, s kterým Bůh ve svém nevýslovném milosrdenství uzavřel starou smlouvu. Ví, že bere sílu z kořene ušlechtilé olivy, na kterou jsou naroubovány ratolesti plané olivy, pohani[2].

Církev totiž věří, že Kristus, náš pokoj, usmířil svým křížem Židy a pohany a v sobě spojil dvojí v jedno[3].


[1] Gal 3,7

[2] Řím 11, 17-24

[3] Ef 2, 14-16

Nostra aetate, 4. kapitola.


Přímluvy 7.10. 2021

Ty, který jsi oplakával násilí mezi Kainem a Abelem,

Prosíme tě za mír ve Svaté Zemi,

V této zemi, kde jsi se nás rozhodl navštívit v našem lidství.

Ty, který jsi umožnil smíření mezi Josefem a jeho bratry,

Odpusť nám veškeré pohrdání vůči tvému lidu, Izraeli.

(chvíle ticha)

Prosíme tě, Otče, abys dal růst bratrství mezi izraelským národem a ostatními národy.

Ty, který jsi vyvedl Izrael z Egypta a vrátil mu svobodu,

Dej židovskému lidu svoji radost

a pomáhej mu být věrný tvojí smlouvě.

Ty, který spojuješ dvanáct kmenů Izraele okolo Tóry,

Dej mír židům, kteří uvěřili v Ježíše.

Ty, který jsi poslal svého syna Ježíše, aby nás spasil,

Sešli své požehnání na křesťany, kteří mají židovský původ.

Otče Ježíše Krista,

Shromažďuj v jednotě všechny křesťanské církve.

Dal jsi židovskému národu zaslíbení o příchodu Mesiáše

a Církvi jsi dal očekávání návratu tvého Syna.

V Duchu svatém voláme s celou Církví:

„Maranatha, přijď, Pane!“