TEXTY PRO MODLITBU Z 8. ÚNORA

Následovat Boží povolání

[…] Největší výzvou pro mě jako křesťana, nebo pro vás, je „být“ obrácen. Ne že jsme byli obráceni, ale že se obracíme, každý den. Obrácení života, jak to nazývá Benedikt ve své Řeholi. […]

Revoluce znamená především to, že naše církevní instituce uplatňují spravedlnost, milují milosrdenství a pokorně chodí s naším Bohem (Micheáš 6, 8) […].

Církev, která nechává svět kolem sebe beze změny, se nechala změnit světem. Církev, která nechává lidi neobrácené, byla obrácena ke světu. Církev, která zanedbává svou vnitřní spravedlnost a milosrdenství, bude žít nespravedlivě, nemilosrdně a hříšně.

Církev, která není místem pokojné revoluce, bude pouze církví minulosti.

Ale církev, která jedná spravedlivě, miluje milosrdenství a hledá spravedlnost, nalezne pokoj Boží, přítomnost Ducha a Kristovo povolání. Církev, která dává světlo ztraceným, najde světlo ve všech svých vztazích a bude žít v lásce. Církev Boží revoluce bude církví, která z generace na generaci uvidí proměněný svět.

To se dělo již dříve; je to milost Boží, která způsobí, že se to stane znovu. Přijď Duchu svatý! Amen.

Výňatek z druhého hlavního projevu arcibiskupa Justina Welbyho na konferenci v Lambeth dne 5. srpna 2022, ve kterém se zamýšlí nad historickým odkazem a globálním dopadem Církve a vyzývá biskupy k jednotě v následování Božího volání.


Přímluvy 8.2. 2024

Připravili bratři a sestry z Kanady

1/ – Od 8. prosince 2023 do 8. prosince 2024 si katolická diecéze Quebec připomíná 350 let své existence. Tato diecéze, kolébka víry v Quebecu, šířila Dobrou Zprávu s pozoruhodným evangelijním zápalem a radostí. Reagovala také na sociální potřeby, zakládal organizace, které jsou i dnes životně důležité, a pomáhala oživovat kulturu, kterou jsme dnes zdědili.

Pane, děkujeme ti za ano každého z těchto dělníků na tvé sklizni. Svěřujeme ti tento jubilejní rok: ať je pro všechny obyvatele Quebecu rokem milosti a obnovy.

2/ – Vánek křesťanské jednoty zavál nad katedrální bazilikou Notre-Dame v Quebecu při ekumenické slavnosti neděle 21. ledna 2024. Tuto dvojjazyčnou ekumenickou slavnost připravili členové anglikánské, sjednocené, presbyteriánské a katolické církve Quebecu.

Děkujeme ti, Pane, za všechny tyto iniciativy sbližování a křesťanských oslav. Kéž nás Duch svatý nadále vyzývá a vede na této ekumenické cestě jako bratry a sestry pracující na vinici Páně.

3/ – Skandál zneužívání zasáhl katolickou církev v Quebecu v několika vlnách. Pro mnohé se ke smutku, hněvu a vzpouře přidává ztráta důvěry v církev a její služebníky, nebo dokonce odmítnutí Boha.Pane, svěřujeme ti všechny oběti a jejich blízké.

Kéž v tobě najdou útěchu a sílu postavit se znovu na nohy. Svěřujeme také tvému srdci, plnému laskavosti a milosrdenství, naši trpící Církev. Uděl nám milost upřímného pokání. Přijď, Duchu Stvořiteli, utvářet naši Církev zítřka; omyj, očisti a obnovuj náš život.