TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 9. ČERVNA

Láska k jednotě

Sv. Augustin

„Potlač závist, a to, co mám, bude tvoje; dovol mi potlačit závist, a to, co máš ty, bude moje. […] Máme tedy Ducha svatého, milujeme-li Církev; Církev milujeme, jsme-li ukotveni v její jednotě a lásce. Neboť tentýž apoštol poté, co vyjmenoval tyto různé dary, které se udělují různým lidem jako úkoly, dodává: „Ukážu vám ještě mnohem vzácnější cestu“ (1 Kor 12,31) a začíná mluvit o lásce. Staví ji nad dar mluvení lidskými a andělskými jazyky, staví ji nad zázraky víry, dokonce ji staví nad ono velké dílo milosrdenství, které spočívá v rozdávání vlastního majetku chudým, zachází dokonce tak daleko, že ji staví nad mučednickou smrt těla; nad všechny tyto velké dary klade lásku. Mějte lásku a budete mít všechno, protože bez ní všechno, co byste mohli mít, vám bude k ničemu.

Úryvek z kázání na Evangelium sv. Jana


Přímluvy 9.6. 2022

Ve spojení s našimi bratry a sestrami z Komunity v Nancy a Štrasburku a v hluboké touze po jednotě mezi našimi církvemi se obracíme k Tobě, Pane, a prosíme Tě:

1/ Na začátku Obnovy nás Pán povolal k Jednotě: „Ať jsou jedno, aby svět uvěřil“. V roce 1982 se ve Štrasburku konalo první charismatické shromáždění evropských církví a společně jsme se modlili a evangelizovali. Tato touha po jednotě nadále žije v Alsasku, mimo jiné prostřednictvím FORA (Ekumenické bratrstvo obnovy Alsaska), které se modlí a organizuje pravidelná setkání a nabízí také formaci.

Ztratili jsme původní elán; Pane, přijď a obnov tuto touhu po jednotě ve všech místních ekumenických iniciativách v srdci našeho každodenního života; dej nám poznat, jak ledy, které mezi námi mohou být, prolomit sluncem tvé lásky a tím, že budeme vnímaví k vnuknutím, která nám dáváš.

2/ Na severní polokouli se Týden modliteb za jednotu křesťanů slaví od 18. do 25. ledna. Na jižní polokouli, pro které je leden obdobím letních prázdnin, se tento týden jednoty nabízí kolem Letnic.

Modleme se za jednotu s církvemi na jižní polokouli, které prožívají tento důležitý okamžik. Pane, dej křesťanům, aby uvítali každou příležitost ke společné modlitbě, s nadějí na dosažení plné jednoty, kterou chtěl Kristus.

3/ Centrum ekumenických studií ve Štrasburku uspořádá ve dnech 4. až 8. července 55. mezinárodní ekumenický seminář na téma: „Jednota na dálku: ekumenismus v digitálním věku“. Seminář, naplánovaný online, svede dohromady řečníky a účastníky z různých křesťanských denominací a z mnoha částí světa.

Pane, svěřujeme Ti tuto událost jednoty a všechny účastníky, kteří se budou zamýšlet nad příležitostmi a nebezpečími digitalizace pro ekumenismus. Kéž Tvůj Duch svatý osvítí každého, aby vznikly podmínky pro pokrok v ekumenickém dialogu.