TEXTY PRO MODLITBU Z 9. KVĚTNA

Ve velikonočním období pokračujeme ve čtení textů otce Françoise Varillona.

Nanebevstoupení Krista je úcta k naší svobodě

A přesto je Nanebevstoupení Kristovým odchodem v tom smyslu, že již není možné, abychom se ho ve chvíli, kdy se musíme rozhodovat, vyptávali, aby nám řekl, co máme dělat. Jistě se můžeme v modlitbě ptát Toho, který je v nás víc námi než my sami. Ale neodpovídá nám tak, že by nás zbavoval odpovědnosti za naše rozhodnutí a naše činy. Ježíšova věta v promluvě po Poslední večeři je nesmírně poučná: „Je pro vás užitečné, abych odešel, neboť když neodejdu, Duch svatý k vám nepřijde“ (J 16,7).

Duch svatý ve skutečnosti není ten, kdo diktuje rozhodnutí, on je ten, kdo je inspiruje. Bůh vždy odmítne napsat náš příběh sám. Kdyby tak učinil, nemohli bychom říci, že nás miloval, protože by souhlasil s tím, abychom zůstali dětmi, nezletilými, nedospělými. Špatně se vyjadřujeme, když říkáme, že Bůh má s člověkem plán. Moje lidská důstojnost mi totiž zakazuje přijmout, že se mnou má někdo plán (i kdyby ten Někdo byl Bůh!). Zde pro mnohé existuje hluboký důvod k ateismu. Pravda není taková, že Bůh má pro člověka plán, ale že člověk je Boží plán. To je úplně jiné.

[…] Claudel svým způsobem velmi dobře Ježíšovu větu: „Je pro vás užitečné, že odejdu, protože když neodejdu, Duch svatý k vám nepřijde“ překládá takto: „Musím od vás vzdálit svoji tvář, abyste mohli mít moji duši.“

Je na nás, opakuji, s plnou odpovědností, abychom činili rozhodnutí, která jsou vhodná pro příchod humánnějšího světa, ale Kristus je přítomen v každém z těchto zlidšťujících rozhodnutí, aby jim dal božský rozměr.

François Varillon, Joie de croire, joie de vivre, Le Centurion, 1981, str. 103-105


Přímluvy 9.5. 2024

Připravili naši bratři a sestry z Maison Paradise v Lyonu

1/ – V Maison Paradise v Lyonu připravujeme četná letní setkání pro mladé lidi. Děkujeme ti, Pane, za všechny, ke kterým nás posíláš, a prosíme tě za tyto různé přípravy. Kéž nás tvůj Duch Svatý vede k tomu, abychom věděli, jak předávat radost z toho, že tě známe a následujeme tě, a svědčit o tvé lásce těmto dospívajícím a studentům.

2/ – Pane, děkujeme ti za viditelná znamení jednoty tvého Těla ve městě Lyon. Prosíme tě za akci pořádanou Charis Lyon o Letnicích, na níž se budeme společně modlit za jednotu křesťanů. Kéž na tuto událost zavane tvůj Duch svatý, aby upevnil naše bratrská pouta. Přijď požehnat týmu Charis a jeho práci.

3/ – Pane, děkujeme ti za naše tři bratry, kteří budou v sobotu 11. května v 10:30 v Evry vysvěceni na kněze. Děkujeme ti za dar jejich života pro jednotu křesťanů a pro Církev. Jejich prostřednictvím se k tobě chceme modlit za každého člena Komunity a Komunia Chemin Neuf: dej v nám růst oddanosti tvému Tělu, kterým je Církev, a touze pracovat pro její jednotu.