TEXTY PRO MODLITBU Z 9. LISTOPADU

Láska, klíč ke skutečnému dialogu

Kde vládne láska, tam je Bůh. Je však těžké přimět lásku k vládě, protože každý z nás je ponořen do sobectví, pýchy a nemístné sebeúcty; ano, my všichni, cizinci i Malgaši, jsme pod vlivem sobectví. Musíme se neustále snažit, abychom se z toho dostali; ale nikdy se z toho nedostaneme definitivně, jednou provždy. Nikdy nejsme plni opravdové lásky, stáváme se – musíme být – každý den méně sobečtí, méně pyšní, abychom se stali trochu laskavějšími.

To je klíč ke skutečnému dialogu… Když toto úsilí vynaložíme pokorně, trpělivě, aniž bychom se nechali odradit, budeme vědět, jak mluvit pravdu bez hořkosti, objektivně, a především se správnou touhou budovat a ne bořit, povzbudit a ne odradit.

Snažil jsem se vynaložit toto úsilí, ale jako vždy existuje propast mezi tím, čeho jsme chtěli dosáhnout, a tím, čeho jsme skutečně dosáhli, mezi křesťanskou láskou, kterou jsme chtěli vložit do každého svého slova, a ubohou skutečností toho, co bylo vlastně řečeno.

Kdo může vyplnit tuto mezeru? Kdo může obnovit to, co se ztratilo? Kdo může změkčit to, co bylo tvrdé? Nikdo kromě Toho, který na sebe vzal naše hříchy a naši bídu. Jemu samotnému svěřuji dialog mezi námi. Chce, abychom se všichni milovali jako bratři. Ať nám pomáhá a jeho Milost v nás ať není marná.

Text převzatý z Remy RALIBERA, s.j, « Vahaza  et Malgaches en dialogue », Saint Paul 13323, 1966, p.87


Přímluvy 9.11. 2023

Připravili bratři a sestry z Madagaskaru

1. V letošním roce oslavila charismatická obnova na Madagaskaru své 50. výročí. Modlitební skupiny dnes existují v několika městech a jejich členů přibývá.

Děkujeme ti, Pane, za ty, kteří se v naslouchání Duchu svatému odvážili založit tyto modlitební skupiny. Svěřujeme ti cestu, která je před námi, a prosíme tě, aby toto hnutí bylo stále více ve službách křesťanské jednoty.

2. Uprostřed politické, sociální a ekonomické krize je malgašský lid zván k prezidentským volbám, které se budou konat 16. listopadu.

Pane, prosíme tě za mír na Madagaskaru, pro tuto rozdělenou populaci, na pokraji občanské války. Modlíme se, aby ti, kdo rozhodují, byli schopni hledat to, co přispívá k míru a vzájemnému budování společného dobra.

3. Protestantská luteránská společenství a některé reformované církve slavily 31. října Den reformace na památku protestantské reformace.

Pane, chválíme tě za svědectví, slovem i skutkem, všech našich luteránsko-reformovaných bratří po celém světě. Prosíme tě, Pane, zakořeň naše srdce ve svém Slově, abychom dělali čest jménu ‚křesťané‘, které nosíme!