TEXTY PRO MODLITBU ZE ČTVRTKA 9. PROSINCE

Naslouchání a dialog: cesty lidskosti

Monsignore Jean-Claude Boulanger

Naslouchání a dialog se dnes velice cení a veřejnosti jsou k dispozici různé techniky naslouchání. Například mnoho mladých párů touží po prohloubení této dimenze. I když jsou dialog a naslouchání základem lásky v páru a v rodině, jsou nám dány pro veškerý společenský život, pro veškerý život v Církvi. Rosteme také podle toho, jak jsme vnímali naslouchání a dialog kolem sebe v našem dětství. Lidská bytost je vztah, komunikace, slovo. Ale slovo se vyjadřuje celou bytostí. Není bez důvodu, že se Bůh stal Slovem, vtěleným slovem, Logos. Ale je to celé Ježíšovo bytí, co nám zjevuje Otce. Každé slovo je zde pro to, aby mu někdo naslouchal, aby ho kontemploval pohled, aby mu věnovalo pozornost srdce. Tady je zdroj každého dialogu. Jak naznačuje řecký kořen slova „dialog“, je to slovo mezi dvěma osobami.

Lidská moudrost často vyjadřovala důležitost, ale i obtížnost naslouchání pomocí přísloví. Jedno takové říká, že „příroda nám dala dvě uši, ale jen jedna ústa, abychom lépe poslouchali a méně mluvili.“ Jedno perské přísloví dodává: „Kdo mluví, rozsévá, kdo naslouchá, sklízí.“ Naučit se někomu naslouchat je často ten nejkrásnější dárek, který mu můžeme nabídnout. Nicméně připomeňme, že ucho sice slyší, ale pouze srdce opravdu naslouchá. Opravdová láska závisí na vzájemném naslouchání. Naslouchání má rozměr psychologický, a také terapeutický, a dokonce i duchovní. Je to základní dimenze lidské bytosti.

Francois Marty, Dieu est tenace, Éditions du Cerf, 1973, str. 17-18Mgr Jean-Claude Boulanger, Le Chemin de Nazareth, une spiritualité au quotidien, Desclée de Brouwer, 2002, str. 58-59.


Přímluvy 9.12. 2021

Připravili naši bratři a sestry z Roucas, Marseille (Francie).

1/ Diecéze Marseille se rozhodla přijmout jednu rodinu syrských uprchlíků, jejichž příjezd umožnila Komunita Sant’Egidio. Naše fraternita také přispěla k tomuto přijetí a mohli jsme na vlastní oči vidět tragédie, které prožívají tyto rodiny.

Pane, otevírej naše srdce pro tyto naše bratry, kteří přišli o všechno, nedopusť, abychom byli necitliví k těmto tragédiím. Prosíme tě o sílu pro všechny, kdo se mobilizují, aby jim pomohli. Ať jejich odvaha probudí naše srdce.

2/ Téma Týdne modliteb za jednotu křesťanů, který začne v lednu, vybrala a vypracovala Rada církví Blízkého Východu: „Viděli jsme jeho hvězdu na Východě a přišli jsme se mu poklonit.“ Komunita Chemin Neuf v Marseille se sbližuje s křesťany Východních Církví a připravuje s nimi společnou bohoslužbu.

Pane, inspiruj nás v prohlubování těchto kontaktů a otevři naše srdce pro naše bratry a sestry pocházející z tohoto neklidného regionu, kde ty jsi se rozhodl vzít na sebe naše tělo a sdílet s námi lidskou přirozenost.

3/ Ve svém projevu na Posvátném synodu Kyperské pravoslavné církve 3. prosince vyjádřil papež František svoji vůli prohloubit ekumenický dialog. Za příklad si bral sv. Barnabáše, který evangelizoval Kypr v prvním století. Archimandrita Ignace Sotiriadis, sekretář pro vnější vztahy Posvátného synodu Řecké pravoslavné církve, řekl, že „tato návštěva narovnává cestu pro budoucí sjednocení křesťanů,“ a vyzýval k trpělivosti.

Pane, podle příkladu Barnabáše, „syna útěchy,“ dej našim církvím, Katolické církvi a Pravoslavným církvím na Kypru, v Řecku a všude ve světě, aby dokázaly spolupracovat v poslání přinášet evangelium lidem a utěšovat naše bratry v jejich potřebách.