V současné době probíhá obnova nejspodnější jižní ohradní zdi. Projekt je realizován s podporou Programu rozvoje venkova 2014 – 2020, přes MAS rozvoj Kladenska a Prahy – západ.

Za tuto podporu děkujeme!

Název projektu: Obnova terasových zahrad – etapa statického zajištění jižní terasy

Popis projektu: Bývalá jezuitská rezidence v Tuchoměřicích a přilehlé terasové zahrady jsou kulturním a duchovním centrem regionu. Projekt usiluje o zachování, obnovu, rekonstrukci a oživení terasových zahrad jako místa pro volnočasové aktivity obyvatel, spolkovou činnost, oživení místního i lokální komunitního a společenského života. Projekt zahrnuje statické zajištění nejvíce ohrožené části jižní terasy a její ohradní zdi. Jedná se o stavebně technické odstranění poruch památky, o záchranu a zajištění zdi před zhroucením na místní komunikaci.

Projekt je podpořen z Programu rozvoje venkova 2014 – 2020 / Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova

Operace:  19.2.1 Podpora provádění operací v rámci komunitně vedeného místního rozvoje

Cíl operace: Podpora projektů konečných žadatelů naplňující cíle SCLLD MAS rozvoj Kladenska a Prahy-západ, z.s.

Realizováno metodu LEADER skrze Místní akční skupiny, zkráceně „MAS“